zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście"

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

 

Beneficjent Gmina Nowe Miasto

Okres realizacji: 2015 – 2020

Dofinansowanie z UE: 11 319 512,19 PLN 

Numer umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0195/16

 

Inwestycja została podzielona na dwa zadania:              

 

ZADANIE I

Budowa oczyszczalni ścieków.

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków działająca w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu. Do ciągu technologicznego dopływać będą:

 • ścieki sanitarne dopływające kanalizacją z terenu gminy,
 • ścieki ze zbiorników bezodpływowych dowożone specjalistycznym, transportem z terenu gminy,
 • ścieki z usług i wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody,
 • ścieki socjalno-bytowe z wewntrznej instalacji sanitarnej budynku socjalnego oczyszczalni,
 • wody infiltracyjne i opadowe.

Ilość mieszkańców równoważnych, które obsługiwać będzie oczyszczalnia wynosić będzie RLM = 220,7kg BZT 5/d: 0,06kg/MR około 3687 RLM.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków będzie rzeka Sona

 

ZADANIE II

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków oraz wykonanie przyłączy w systemie kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej.

 • sieć grawitacyjną 16,1km,
 • sieć tłoczna 1,25km,
 • przyłącza 1,5km.

 

Zakres rzeczowy prac objętych projektem:

 1. Opracowanie planów i projektów,
 2. Budowa oczyszczalni ścieków,
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej,
 4. Nadzór budowlany.

 

Cel przedsięwzięcia:

Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Dodatkowym celem jest zapewnienie oraz dostosowanie systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Nowe Miasto do wymogów prawa polskiego oraz unijnego, a także wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów naturalnych – głównie wodnych.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się również do podniesienia standardu i komfortu życia mieszkańców gminy zamieszkałych na obszarze realizacji projektu.

 

Dofinansowanie:

W lipcu 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.

Planowany całkowity koszt projektu – 21 839 999,99 PLN .

 

W dniu 05 kwietnia 2017r. Gmina Nowe Miasto podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście”. Gminie Nowe Miasto zostało przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie nie większej niż 11 319 512,19 PLN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service