do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Gmina Nowe Miasto przedstawia informacje dotyczące gospodarki odpadami za 2017 r.

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Miasto

Na terenie Gminy Nowe Miasto podmiotem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych zgodnie zawartą umową wybraną w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2016 r do 31 grudnia 2017 r. – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne (np. prowadzących działalności gospodarczą, budynki użyteczności publicznej, domki letniskowe itp.) odbiera przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Miasto.

 

Błysk-Bis Sp. z o. o.

Szlasy-Złotki 10

06-425 Karniewo

REMONDIS Drobin Komunalna Sp. z o. o.

ul. Tupadzka 7

09-210 Drobin

EKO-MAZ Sp. z o. o.

ul. Gierzyńskiego 17

09-407 Płock

Ziemia Polska

ul. Lipowa 5

05-860 Płochocin

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o. o.

ul. Szkolna 16

09-450 Wyszogród

CARBON-ŁĘG Sp. z o. o.

Łęg Kościelny 19 a

09-210 Drobin

 

2. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Odebrane w 2017 roku z terenu Gminy Nowe Miasto zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazane były do instalacji jak niżej:

  • Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01  zostały przekazane do Instalacji Regionalnej, którą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, 09-100 Płońsk  (instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w m. Poświętne).
  • Odpady zielone

Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 zebrane  z terenu Gminy Nowe Miasto  w całości trafiły do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, 09-100 Płońsk do kompostowni.

  • Pozostałości z sortowni odpady o kodzie 19 12 12, które powstały po sortowaniu  i mechaniczno-biologicznym przetworzeniu odpadów komunalnych przeznaczone do składowania zostały przekazane  na  Składowisko Odpadów w Dalanówku, 09-100 Płońsk oraz  na Składowisko odpadów w Jaskółowie, 05-190 Nasielsk.

3.  Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownych użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Zgodnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) Gmina Nowe Miasto w 2017 roku osiągnęła następujące poziomy odzysku:

  • 22,41% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaliczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych.Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2017 r. wynosi 20%.
  • 100% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Wymagany zgodnie z ww. rozporządzeniem poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych na 2017 r. min. 45%.

Gminy zobligowane są również do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), określa dopuszczalny poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2017 rok  do poziomu 45%.

W 2017 r. poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania został przez Gminę Nowe Miasto osiągnięty i wyniósł 41,27%.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z  2015 r. poz. 1688 ze zm.).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem odbioru oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do którego właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć ww. odpady. Znajduje się przy Urzędzie Gminy w Nowym Mieście ul. Apteczna 8, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Sprzęt ten odbiera firma MB Recycling Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. k. w Kielcach ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce.

 

Opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, 30 kwietnia 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service