100 lecie 11 istopada 2018 nagłówek 11 listopada 2018 nagłówek (1) 11 listopada 2018 nagłówek (2) 11 listopada 2018 nagłówek (3) 11 listopada 2018 nagłówek (4) 11 listopada 2018 nagłówek (5) 11 listopada 2018 nagłówek (6) 11 listopada 2018 nagłówek (7) 11 listopada 2018 nagłówek (8) 11 listopada 2018 nagłówek (9) 11 listopada 2018 nagłówek (10) 11 listopada 2018 nagłówek (11) 11 listopada 2018 nagłówek (12) 11 listopada 2018 nagłówek (13) 11 listopada 2018 nagłówek (14) 11 listopada 2018 nagłówek (15) 11 listopada 2018 nagłówek 11 listopada 2018 nagłówek (16)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informujemy, że od dnia 3 września 2018 r., w związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu płońskiego realizowana będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonać można pod następującymi nr telefonów:

1)      Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku – tel. (23) 662 40 39

2)      Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Raciążu – tel. (23) 679 11 63

3)      Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie – tel. (23) 663 10 51

4)      Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Mieście – tel. (23) 661 49 20 w. 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu płońskiego udzielana jest w/g następującego harmonogramu:

 1. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku, ul. Płocka 39, II piętro, pokój nr 312 (w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku) - poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8.00 – 12.00, wtorek, czwartek w godzinach 12.00 - 16.00, pomocy prawnej udziela adwokat;
 2. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Raciążu, pl. Adama Mickiewicza 17 (w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu) - poniedziałek, środa w godzinach 9.00 - 13.00, wtorek, piątek w godzinach 8.30 – 12.30, czwartek w godzinach 12.00 - 16.00, pomocy prawnej udziela radca prawny;
 3. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Mieście, ul. Apteczna 8 (w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście) - od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 17.00 pomocy prawnej udziela radca prawny;
 4. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie, Naruszewo 19A (w budynku Urzędu Gminy w Naruszewie) - od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 12.00 pomocy prawnej udziela radca prawny.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Nowym Mieście i Naruszewie zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej - FUNDACJI TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, NIP: 739852286, REGON: 281361450

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,    o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017r. poz. 60), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

 1. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 3. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 6. złożenie oświadczenia, że w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 7. przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie przesłanek o których mowa w pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1-5 i 7.

Oświadczenia o wystąpieniu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej oraz oświadczenia o których mowa w dwóch powyższych akapitach osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Nowe Miasto, 05 stycznia 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service