zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Październikowe wybory Wójta i Radnych Gminy Nowe Miasto nie zakończyły procesu kształtowania się organów samorządowych. Od dnia 28 stycznia 2019 roku, zgodnie z harmonogramem, odbywają się wybory Sołtysów – organów wykonawczych Sołectw oraz wybory Członków Rad Sołeckich, które mają wspierać Sołtysów w realizacji zadań.

Do dnia 12 lutego 2019 roku zostało przeprowadzonych 12 zebrań sołeckich, podczas których wybrano Sołtysów oraz Członków Rad Sołeckich następujących sołectw:

Sołectwo Aleksandria – Popielżyn Dolny

Sołtys – Rurka Wiesław

Rada Sołecka – Piotrowski Józef, Dalecki Wiesław, Brzeszkiewicz Mieczysław

 

Sołectwo Anielin – Belin

Sołtys – Wiącek Józef

Rada Sołecka – Romanowicz-Smolińska Agnieszka, Wiecińska Renata, Wiśniewska Beata

 

Sołectwo Gawłowo

Sołtys – Szpygiel Ewa

Rada Sołecka – Bafeltowski Adam, Kozłowski Adam, Dalecka Agata

 

Sołectwo Gawłówek

Sołtys – Żbikowski Jacek

Rada Sołecka – Ostrowski Edward, Kosewska Wiesława, Żbikowska Aldona

 

 Sołectwo Janopole

Sołtys – Małecki Krzysztof

Rada Sołecka – Kopczyńska Małgorzata, Górecki Mariusz, Nowak Helena

 

Sołectwo Kadłubówka

Sołtys – Oporski Adam

Rada Sołecka – Wiktorowicz Tadeusz, Gzowska Małgorzata, Gzowski Jarosław

 

Sołectwo Kubice

Sołtys - Maria Stańczak

Rada Sołecka - Radomski Sławomir, Raczyński Wojciech, Pawłowski Jerzy

 

 Sołectwo Miszewo B

Sołtys – Żochowska Ewa

Rada Sołecka – Chojnacki Janusz, Kozłowska Ewa, Kozłowska Wiesława

 

Sołectwo Rostki

Sołtys – Kuskowski Ireneusz

Rada Sołecka – Murawska Iwona, Murawska Mariola, Murawska Agnieszka

 

Sołectwo Salomonka

Sołtys – Markieta Dorota

Rada Sołecka – Ebert Mieczysław, Cichocki Edward, Markieta Andrzej

 

Sołectwo Zasonie

Sołtys – Żebrowska Elżbieta

Rada Sołecka – Jakubiak Monika, Pawlak Beata, Świtalska Grażyna

 

Sołectwo Zawady Stare

Sołtys – Zieliński Andrzej

Rada Sołecka – Jakubiak Urszula, Biliński Sławomir, Jakubiak Stanisław

 

 

Nowe Miasto, 13 lutego 2019

 
 
 
 

___________________________________________________________________________

 
 
 
 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Jego organizację i zakres działania po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala w statucie rada gminy (art.35 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, zaś wykonawczym – sołtys.

Działalność sołtysa wspomagana jest przez radę sołecką.

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Zarówno sołtys jak i członkowie rady sołeckiej  wybierani są na zebraniach wiejskich.

W terminie określonym Uchwałą Nr 20/III/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2018 roku  odbędą się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy dokonają wyborów sołtysów i rad sołeckich w 33 sołectwach Gminy Nowe Miasto na nowa kadencję.

 

INFORMACJA

Na podstawie § 21  Statutów Sołectw 

/Dz.Urz.Woj. Maz. z dnia 4 czerwca 2010 roku Nr 113, poz.2302 - 2334/

 

Wójt Gminy Nowe Miasto

zwoła

w dniach od 14 stycznia do 31 marca 2019 roku

Wiejskie Zebrania Wyborcze

w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej

które odbędą się w poszczególnych sołectwach.

 

Porządek zebrań:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przyjecie porządku zebrania.
 3. Zapoznanie wyborców z zasadami i trybem wyboru sołtysa.
 4.  Wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
 5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
 6. Wybór Sołtysa.
 7. Zgłaszanie kandydatów  do rady sołeckiej.
 8. Wybór Rady Soleckiej.
 9. Konsultacje w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 144/XX/2009 w sprawie statutu sołectwa Salomonka.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obrad.

 

Zebraniom przewodniczył będzie Wójt Gminy Nowe Miasto

lub osoba przez niego wskazana /§ 21 pkt.3 statutu Sołectwa/.

UWAGA!

 1. Czynne prawo wyborcze/prawo wybierania/ mają mieszkańcy sołectwa zameldowani na pobyt stały lub stale zamieszkujący sołectwo.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w tym samym dniu po upływie 30 min. Od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez względu na ilość obecnych /§20 pkt.3 statutu Sołectwa/.

 

Ogłoszenia Wójta Gminy Nowe Miasto dotyczące zwołania zebrań w poszczególnych sołectwach zostaną przesłane do sołtysów celem poinformowania mieszkańców  w sposób zwyczajowo przyjęty w danym sołectwie.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service