zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polityka Społeczna jest to działanie państwa, które skierowane jest do wszystkich społecznych grup w społeczeństwie. Ma ono na celu zabezpieczenie ich bytu oraz podstawowych potrzeb niematerialnych oraz materialnych. szczególną grupą w tej dziedzinie jest rodzina, którą uznaje sią za podstawową komórkę polityki społecznej.

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej, która jest elementem polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystjąc własne uprawnienia, zasoby i mozliwości. jest instytucją pomocniczą, ma wspierać obywateli w zaspakajaniu ich potrzeb życiowych a nie ich wyręczać. polega ona w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. organizacją pomocy społecznej zajmują się zarówno organy administracji rządowej (Minister Polityki Społecznej i Wojewodowie), jak i samorządowej czyli Marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

 • Uchwała Nr 104/XVIII/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Nowe Miasto na lata 2009 - 2016.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (tj. Dz. U. z 2013r poz. 182)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. 2005. 180.1483), nałożyła na organy samorządu terytorialnego wiele bardzo ważnych zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zjawiska przemocy. Bardzo ważne są działania, których celem jest zmiana świadomości społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również działania mające na celu skuteczną ochronę ofiar przemocy i skuteczną pomoc w sytuacji występowania zjawiska przemocy. Zgodnie z ww. ustawą w każdej gminie powinien funkcjonować zespół interdyscyplinarny, który pełni wiodącą rolę w całokształcie działań związanych z przemocą w rodzinach.

Do głównych zadań Zespołu należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie , mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do stosunku osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do realizacji zadań wynikających z właściwych ustaw a w szczególności określonych w art 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uprawnieni są członkowie Zespołu, na podstawie udzielonych im upoważnień, w tym przede wszystkim do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku i uruchamianiu procedur mających na celu powstrzymanie przemocy. Członkowie zespołu posiadają przeszkolenie w zakresie rozpoznawania i uruchamiania procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Nowe Miasto:

 • Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście, ul. Apteczna 8, tel. 23 691 49 55.
 • Pracę Zespołu koordynuje przewodniczący Zespołu.
 • Członkami Zespołu są osoby delegowane do prac Zespołu przez kierowników jednostek, którzy podpisali porozumienie z Wójtem o współpracy, pracowników samorządowych do Zespołu desygnuje Wójt.
 • Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji pozyskanych w ramach prac Zespołu. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole.
 • Dokumentacja Zespołu jest gromadzona w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.
 • W razie przemocy niezwłocznie dzwonić na nr 997 lub 112 oraz (23) 661 49 55 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w godzinach pracy 8.00 – 16. 00.
 • Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefoniczne.

 

 1. Uchwała Nr 20/VI/2011 – Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lutego 2011 roku, w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 2. Uchwała Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011 -  2016.
 3. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 7 września 2011 roku, w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Jednocześnie informujemy, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują trzy specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie :

 • w Mławie przy ul. Słowackiego 18, tel : (23) 654 52 29
 • w Piastowie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24,  tel : (22) 753 45 56
 • w Warszawie prowadzony przez fundację Praw Kobiet przy ul. Wilczej 60/19, tel : (22) 828 38 26

Powyższe ośrodki świadczą nieodpłatną pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie z terenu całego województwa.

 

Ponadto jeśli potrzebujemy konkretnych informacji nie  wahajmy się skorzystać z Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia ” : 801 120 002 ( w dni powszednie od 8.00 do 22.00, w niedziele i święta od 8.00 do 16.00 ).

 

Przydatna strona :  www.alice-miler.com artykuł Alce Miller odpowiada na pytania „Skąd wyrasta przemoc”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service