zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście  informuje, że jest jednostką organizacyjną gminy, wyznaczoną do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r. osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Emp@tia, e-PUAP, z platformy bankowości elektronicznej lub PUE ZUS).

Druki wniosków i załączników będą udostępniane w Ośrodku od 01 kwietnia 2016 r.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka.

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, prawo do świadczenia będzie ustalane od 1 kwietnia 2016 r. Ustalenie prawa i wypłata świadczenia w tym przypadku następuje  w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku złożenia wniosku w terminie po 1 lipca 2016 r, prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca, w którym złożono wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia przyznawane będzie bez względu na osiągnięty dochód w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (jest nim jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł - jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. ustala się na podstawie dochodu rodziny osiągniętego w roku kalendarzowym (bazowym) 2014, z uwzględnieniem przepisów o utracie bądź uzyskaniu dochodu.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 października do 30 września roku następnego.  

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenie wychowawcze szczegółowo określa rozporządzenie Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 214):

1) w przypadku ubiegania się o prawo do świadczenia wychowawczego  na   drugie i kolejne dziecko niezbędne jest złożenie wniosku, który zawiera dane osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz i członków rodziny (w tym: imię, nazwisko, adres, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)

2) w przypadku ubiegania się o prawo do świadczenia wychowawczego na   pierwsze dziecko niezbędne jest złożenie dodatkowo:

  • dokumentów potwierdzających wysokość osiągniętych dochodów za 2014 rok (m.in. oświadczenia członków rodziny o dochodzie osiąganym z gospodarstwa rolnego, oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym o osiągniętym dochodzie, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych bądź nakaz płatniczy, orzeczenie sądu zasądzające alimenty na rzecz osób w rodzinie, przekazy dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów i inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego);
  • dokumentów (w tym oświadczenia) potwierdzających utratę lub  uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej;
  • kopii orzeczeń o niepełnosprawności.

Ważne!

Osoby, które mają ustalone prawo do świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2015/2016 nie muszą składać dokumentów potwierdzających osiągane dochody.

W celu usprawnienia przepływu środków finansowych wskazane jest posiadanie przez wnioskodawcę rachunku bankowego i wskazanie go w składanym wniosku.

 

Pzydatny link http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service