do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

W obrębie strefy czerwonej:

 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
 • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).

Poza strefę czerwoną w granicach Polski:

 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
 • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

- muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,

- pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,

- pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),

- zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,

- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu  i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

Zgodnie z decyzją wykonawcza Komisji (UE) 2018/745 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. do obszaru objętego ograniczeniami wchodzą: gmina Joniec (obecnie część I załącznika do decyzji) i część gminy Nowe Miasto – położona na południe od drogi 620 (dotychczas nie objęta żadną częścią załącznika do decyzji).

 
 
 
 

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ

Zasady obowiązujące gospodarstwa w obszarze ochronnym to:

Nakaz:

 1. Utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikimi oraz zwierzętami domowymi (psy, koty) w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywanie są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy)
 2. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy loszki, knury i knurki.
 3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
 • wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
 • wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu, długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;
 • stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka       dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);
 1. Wykonywanie usługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
 2. Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeprowadzanie dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.
 3. Prowadzenie rejestru do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
 4. Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebność stada (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia.
 5. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

Zakaz:

 1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni;
 2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni;
 3. Uboju na użytek własny świń innych niż utrzymywane w gospodarstwie.

Na terenie obszaru ochronnego obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej 24h przed, zamiaru przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

 

Opisane powyżej zakazy i nakazy dotyczą zarówno gospodarstw utrzymujących świnie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych.

Zgodnie z decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/745 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Do obszaru ochronnego zostają włączone gminy:

Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i część gminy Nowe Miasto położona na północ od drogi nr 620.

 

 
 
 
 

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarze zagrożonym, wyznaczonych w związku wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 

 • Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF, obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres: 30 dni – w obszarze zagrożonym.
 • Po odpowiednio po 30 dniach należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa;
 • Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii – organ ten jest uprawniony do skrócenia powyższych okresów odpowiednio do 20 dni dla obszaru zagrożonego.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowodworskiego, płońskiego i pułtuskiego, określono obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Kątne, gmina Nasielsk, powiat nowodworski ogniska afrykańskiego pomoru świń obejmujący w powiecie płońskim w gminie Nowe Miasto miejscowości:  Adamowo, Szczawin, Anielin, Belin, Nowe Miasto-Folwark, Janopole, Latonice, Władysławowo, Miszewo B, Aleksandria, Grabie, Popielżyn Dolny, Tomaszewo, Żołędowo, Nowosiółki, Zakobiel, Rostki, Gawłówek, Gawłowo.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service