zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj WAŻNY KOMUNIKAT WÓJTA GMINY NOWE MIASTO dot. wymiany kotłów, pieców, urządzeń grzewczych

Gmina Nowe Miasto zamierza przystąpić do realizacji projektu w ramach, którego właściciele budynków mieszkalnych będą mieć możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w wysokości 80% kosztów

 
 
 
 

Dbając o czyste powietrze i środowisko, informuję, że Gmina Nowe Miasto zamierza przystąpić do realizacji  projektu realizowanego w ramach działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach w/w projektu właściciele budynków mieszkalnych będą mieć możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w wysokości 80% kosztów. Pozostałą część 20% pokrywa właściciel budynku.

Projekt będzie realizowany tylko w przypadku pozyskania dofinansowania przez Gminę Nowe Miasto.

Dofinansowaniu podlega wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/ systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę.

Załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu przedstawia główne założenia konkursu, natomiast szczegółowe informacje w zakresie kosztów podlegających dofinansowaniu sprecyzowane zostaną po ogłoszeniu konkursu o dofinansowanie.

Wyłączone są zadania już wykonane.

Nabór ankiet (załącznik nr 2 do Komunikatu) odbywać się będzie w terminie:

od 15 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko osoby fizyczne (w budynkach objętych projektem nie może być prowadzona działalność gospodarcza).

Ankiety należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w godz. 8˚˚- 16˚˚ (pon.-piątek).

                                                                                               

                                                                    Wójt Gminy Nowe Miasto

                                                                   Sławomir Dariusz Zalewski

 

Nowe Miasto,14 lutego 2018r.

Ref. Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

 

Załącznik nr 1 do komunikatu Wójta Gminy Nowe Miasto

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW

 • wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych,
 • wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

 

Za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, w tym w szczególności:

 1. wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/ systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę;
 2. budowa przyłączeń do istniejących sieci ciepłowniczych;
 3. przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby projektu;
 4. zakup i zamontowanie czujników tlenku węgla – czadu.

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:

 • dofinansowanie dla kotłów na paliwa stałe, jest możliwe gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.;
 • urządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią;
 • kotły wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących);
 • kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

 

Dofinansowaniu nie będą podlegać:

 • koszty związane z zakupem/modernizacją kotłów grzewczych opalanych węglem;
 • wydatki poniesione na sieci przewodów wraz z armaturą oraz odbiorniki ciepła
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service