do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Wpisanie do rejestru wyborców

Informacja z dnia 06 marca 2018 roku

 
 
 
 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ( do wglądu).

Opłaty - nie dotyczy.

Miejsce złożenia i odbioru - wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nowe Miasto pok. Nr 12.

Termin odpowiedzi - 3 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy - od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Wymienione wyżej dokumenty składają:
 • osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
 • osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze gminy,
 • osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem niż adres stałego zameldowania,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie gminy.     

Obywatele Unii Europejskiej są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie gminy.

2. Przed wydaniem decyzji o wpisanie do rejestru wyborców Wójt Gminy Nowe Miasto jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy,

3. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1257)
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( tj. Dz. U. 2017 poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. 2017 r. poz. 1316)

Wymagane załączniki

 1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
 2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
 3. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców – dotyczy tylko obywateli państw UE.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service