zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Wpisanie do rejestru wyborców

Informacja z dnia 06 marca 2018 roku

 
 
 
 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ( do wglądu).

Opłaty - nie dotyczy.

Miejsce złożenia i odbioru - wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nowe Miasto pok. Nr 12.

Termin odpowiedzi - 3 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy - od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Wymienione wyżej dokumenty składają:
 • osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
 • osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze gminy,
 • osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem niż adres stałego zameldowania,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie gminy.     

Obywatele Unii Europejskiej są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie gminy.

2. Przed wydaniem decyzji o wpisanie do rejestru wyborców Wójt Gminy Nowe Miasto jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy,

3. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1257)
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( tj. Dz. U. 2017 poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. 2017 r. poz. 1316)

Wymagane załączniki

 1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
 2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
 3. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców – dotyczy tylko obywateli państw UE.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service