zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Nowe Miasto

w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 18 lipca 2018 roku został złożony w wersji elektronicznej wniosek do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Następnie dostarczony w wersji papierowej do Ministerstwa Sprawiedliwości – Departament Funduszu Sprawiedliwości w dniu 23 lipca 2018 roku.

Złożenie wniosku poprzedzone było spotkaniem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku. Komendant Powiatowy opiniował zakup sprzętu wskazanego w treści wniosku wobec poszczególnych OSP. Opinii podlegała ogólna kwota 24 849,00 zł.

We wniosku zgodnie z instrukcją, należało uzasadnić planowane do realizacji działania oraz wielkość planowanych zakupów. Należało też określić jaki sprzęt przeznaczony będzie dla konkretnych OSP. Przystępując do pisania wniosku prowadzone były również rozmowy z przedstawicielami OSP. To właśnie strażacy wskazywali jaki sprzęt jest im niezbędny do sprawniejszego prowadzenia akcji ratowniczych.

Wnioskowano o następujący sprzęt dla poszczególnych Jednostek:

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście:

  1. Torba ratownicza PSP R-1
  2. Nosze typu deska
  3. Szyny typu Kramera
  4. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)

Na zakup przyjęto kwotę 12 500,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Karolinowie:

  1. Pilarka do drewna
  2. Latarka akumulatorowa (4 szt.)

Na zakup przyjęto kwotę 6 300,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Latonicach:

  1. Pilarka do drewna
  2. Latarka akumulatorowa (4 szt.).

Na zakup przyjęto kwotę 6 300,00 zł.

Koszty sprzętu oszacowano na podstawie ofert sprzedażowych.

W dniu 17 sierpnia 2018 roku Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości, po przeprowadzeniu procedury weryfikacji wniosków podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej. Gmina Nowe Miasto znalazła się na liście jednostek, którym została przyznana powyższa dotacja celowa.

W dniu 29 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dysponent Funduszu zgodnie z umową udzielił na realizację zadań wymienionych w zaakceptowanym wniosku dotację celową w kwocie 24 849,00 zł. Gmina Nowe Miasto zobowiązana została do zapewnienia i wykorzystania wkładu własnego w wysokości 1% wartości wszystkich zadań określonych we wniosku tj. w kwocie 251,00 zł.

Zgodnie z powyższą umową nabyte wyposażenie i urządzenia zostaną przekazane na rzecz ochotniczych straży pożarnych poprzez umowę darowizny lub umowę użyczenia.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro. W związku z powyższym w dniu 05 września 2018 roku Wójt Gminy wystąpił do  5 potencjalnych Wykonawców z zapytaniem ofertowym na „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Nowe Miasto w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”. Termin składania ofert upłynął w dniu 20 września 2018 roku. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service