do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Nowe Miasto

w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 18 lipca 2018 roku został złożony w wersji elektronicznej wniosek do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Następnie dostarczony w wersji papierowej do Ministerstwa Sprawiedliwości – Departament Funduszu Sprawiedliwości w dniu 23 lipca 2018 roku.

Złożenie wniosku poprzedzone było spotkaniem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku. Komendant Powiatowy opiniował zakup sprzętu wskazanego w treści wniosku wobec poszczególnych OSP. Opinii podlegała ogólna kwota 24 849,00 zł.

We wniosku zgodnie z instrukcją, należało uzasadnić planowane do realizacji działania oraz wielkość planowanych zakupów. Należało też określić jaki sprzęt przeznaczony będzie dla konkretnych OSP. Przystępując do pisania wniosku prowadzone były również rozmowy z przedstawicielami OSP. To właśnie strażacy wskazywali jaki sprzęt jest im niezbędny do sprawniejszego prowadzenia akcji ratowniczych.

Wnioskowano o następujący sprzęt dla poszczególnych Jednostek:

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście:

  1. Torba ratownicza PSP R-1
  2. Nosze typu deska
  3. Szyny typu Kramera
  4. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)

Na zakup przyjęto kwotę 12 500,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Karolinowie:

  1. Pilarka do drewna
  2. Latarka akumulatorowa (4 szt.)

Na zakup przyjęto kwotę 6 300,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Latonicach:

  1. Pilarka do drewna
  2. Latarka akumulatorowa (4 szt.).

Na zakup przyjęto kwotę 6 300,00 zł.

Koszty sprzętu oszacowano na podstawie ofert sprzedażowych.

W dniu 17 sierpnia 2018 roku Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości, po przeprowadzeniu procedury weryfikacji wniosków podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej. Gmina Nowe Miasto znalazła się na liście jednostek, którym została przyznana powyższa dotacja celowa.

W dniu 29 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dysponent Funduszu zgodnie z umową udzielił na realizację zadań wymienionych w zaakceptowanym wniosku dotację celową w kwocie 24 849,00 zł. Gmina Nowe Miasto zobowiązana została do zapewnienia i wykorzystania wkładu własnego w wysokości 1% wartości wszystkich zadań określonych we wniosku tj. w kwocie 251,00 zł.

Zgodnie z powyższą umową nabyte wyposażenie i urządzenia zostaną przekazane na rzecz ochotniczych straży pożarnych poprzez umowę darowizny lub umowę użyczenia.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro. W związku z powyższym w dniu 05 września 2018 roku Wójt Gminy wystąpił do  5 potencjalnych Wykonawców z zapytaniem ofertowym na „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Nowe Miasto w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”. Termin składania ofert upłynął w dniu 20 września 2018 roku. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service