jesień (2) jesień (3) jesień (6) jesień (5) jesień (3) jesień (7) jesień (2) jesień (6) jesień (5) jesień (9) jesień (3) jesień (1) jesień (10) jesień (11) jesień (8) jesień (12) zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZACOWANIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ BOBRY

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.), za szkody wyrządzone między innymi przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa w imieniu którego działa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

2. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;
  2. mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda;
  3. aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;
  4. umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
  5. upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
  6. pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne z załączonym operatem wodnoprawnym (w przypadku korzystania z wód płynących), w przypadku lasu wypis z uproszczonego planu urządzania lasu bądź odpis decyzji wydanej
    w oparciu o inwentaryzację stanu lasu, 

3. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich. 

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW (dla Powiatu Płońskiego):

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie,

Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie: 

ul. 17 Stycznia 7, pokój 426

06-400 Ciechanów

tel. 23 673-22-49

 

 

 
 
 
 

Więcej informacji tematycznych można uzyskać:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Henryka Sienkiewicza 3 
00-015 Warszawa

tel.: 22 556 56 00

www.warszawa.rdos.gov.pl

 

Źródło: Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

 

Nowe Miasto, luty 2018 r.

Opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service