do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z artykułem 47a ustawy  z dnia 17 maja 1989 r.-  Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U z 2010r, Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) do zadań gminy należy m.in:

  1. ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
  2. umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzania bazy danych ewidencji ulic adresów i numeracji nieruchomości określa rozporządzanie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 9 lutego 2012 r w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów( Dz.U. z 2012, poz.125).

Sprawy numeracji nieruchomości prowadzone są w Referacie Infrastruktury  Technicznej i Inwestycji - I piętro pokój 15, tel. 23 6615940.

Numer porządkowy ustala się dla:

  • budynku istniejącego,
  • budynku w trakcie budowy
  • budynku prognozowanego(na podstawie pozwolenia na budowę lub zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
  • Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym zobowiązuje właściciela/współwłaściciela nieruchomości do umieszczenia, w widocznym miejscu na budynku lub ogrodzeniu, tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy lub placu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru.
  • Wykonanie tego obowiązku jest niezwykle istotne, albowiem pozwala na odnalezienie poszukiwanego adresu nie tylko  zainteresowanym osobom i organom administracji, lecz także służbom ratunkowym i firmie odbierającej odpady komunalne z terenu gminy.

Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku, o którym mowa w art. 47 a  ust. 6  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,  stanowi załącznik  do wyżej powołanego rozporządzania. Wzór wniosku poniżej.

 

Informacja z dnia 30 czerwca 2015 roku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service