zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z artykułem 47a ustawy  z dnia 17 maja 1989 r.-  Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U z 2010r, Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) do zadań gminy należy m.in:

  1. ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
  2. umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzania bazy danych ewidencji ulic adresów i numeracji nieruchomości określa rozporządzanie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 9 lutego 2012 r w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów( Dz.U. z 2012, poz.125).

Sprawy numeracji nieruchomości prowadzone są w Referacie Infrastruktury  Technicznej i Inwestycji - I piętro pokój 15, tel. 23 6615940.

Numer porządkowy ustala się dla:

  • budynku istniejącego,
  • budynku w trakcie budowy
  • budynku prognozowanego(na podstawie pozwolenia na budowę lub zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
  • Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym zobowiązuje właściciela/współwłaściciela nieruchomości do umieszczenia, w widocznym miejscu na budynku lub ogrodzeniu, tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy lub placu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru.
  • Wykonanie tego obowiązku jest niezwykle istotne, albowiem pozwala na odnalezienie poszukiwanego adresu nie tylko  zainteresowanym osobom i organom administracji, lecz także służbom ratunkowym i firmie odbierającej odpady komunalne z terenu gminy.

Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku, o którym mowa w art. 47 a  ust. 6  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,  stanowi załącznik  do wyżej powołanego rozporządzania. Wzór wniosku poniżej.

 

Informacja z dnia 30 czerwca 2015 roku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service