zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 

"INDYWIDUALIZACJA Z GMINĄ NOWE MIASTO"

Gmina Nowe Miasto realizuje projekt pn. „Indywidualizacja z Gminą Nowe Miasto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 
 
 

Od listopada 2012 roku w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście i Szkole Podstawowej w Gościminie Wielkim w klasach I - III odbywają się zajęcia w ramach projektu systemowego "Indywidualizacja z Gminą Nowe Miasto". Uczestniczą w nich uczniowie z trudnościami w nauce oraz rozwijający zainteresowania matematyczne i plastyczne.

Zajęcie realizowane w ramach projektu:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – artystycznie;

Zajęcia prowadzone są przez nauczycielki uczące w klasach I - III: Małgorzatę Banecką, Teresę Kunkowską, Magdalenę Oreszczuk, Dorotę Warmiak (SP Nowe Miasto), Jolantę Sieczkowską i Urszulę Ciskowską (SP Gościmin Wielki). Celem zajęć jest m.in. doskonalenie techniki głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem, układanie i rozwiązywanie zadań z treścią, ćwiczenie dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb, doskonalenie umiejętności manualnych oraz poznanie technik plastycznych poprzez różnorodne zabawy i gry dydaktyczne.

Udział w zajęciach pozwala uczniom na wyrównywanie deficytów oraz rozwój zainteresowań, dając jednocześnie możliwość odnoszenia sukcesów. Uczniowie mają większą wiarę w swoje możliwości, zwiększyła się również ich aktywność na zajęciach lekcyjnych i poprawiły się  wyniki w nauce. Uczestnictwo w tych zajęciach zmotywowało uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Zajęcia prowadzone są różnorodnymi aktywizującymi metodami. Na efektywność pracy ma wpływ zastosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych m.in.: "Puzzelator", "Rem", "Pieksi", "Hip Hop", "Miasto liczb" współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczniowie chętnie uczęszczają na dodatkowe zajęcia, o czym świadczy wysoka frekwencja. Efekty pracy są już zauważalne. Zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie na bieżąco wykorzystują na lekcjach. Cieszy dobra atmosfera pracy w zespołach oraz zaangażowanie i zainteresowanie tematyką zajęć.

 
 
 
 

"INDYWIDUALIZACJA Z GMINĄ NOWE MIASTO" w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

 
 
 
 
 
 
 
 

"INDYWIDUALIZACJA Z GMINĄ NOWE MIASTO" w Szkole Podstawowej

w Gościminie Wielkim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service