zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) – art. 70b;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2014r. poz. 232);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 r. Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 Nr 59 poz. 404 z późn. zm.)

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:

 1. 8 081 zł – w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
 2. 254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis. W związku z tym przy składaniu wniosku o dofinansowanie, każdy wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 3. sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej, powinien złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z ww. ustawą).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, 
 2. Załączniki do wniosku:
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne pracodawcy, lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy, albo osoby zatrudnionej u pracodawcy – wymagane do przygotowania zawodowego młodocianych;
 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika;
 • kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc  oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych  przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • kopię sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z ww. ustawą.

Kopie wszystkich w/w dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem na każdej stronie. Do wglądu należy przedstawić oryginały dokumentów.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznaje Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Nowe Miasto, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Nowe Miasto, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 

Formularze dostępne TUTAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service