zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Nowym Mieście

ul. Ciechanowska 17

09-120 Nowe Miasto

tel. (23)661 40 48

e-mail: anna.banaszewska@wp.pl

www.przedszkolemisiauszatka.edu.pl

 

 
 
 
 

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor przedszkola

 • Rada pedagogiczna

 • Rada Rodziców

Dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście jest pani Anna Banaszewska, od 1987 roku powołana przez organ prowadzący. Dyrektor między innymi kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, administracyjno-gospodarczą, reprezentuje Przedszkole na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny, realizuje uchwały innych organów podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, dokonuje czynności prawnych wg. wydanego przez organ prowadzący pełnomocnictwa. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Radę Pedagogiczną tworzą: dyrektor i zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy zatwierdzanie planów pracy przedszkola, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

 • propozycje dyrektora o przyznaniu nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

 • propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

 • przedszkolny zestaw programów;

 • pracę dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy;

 • protokołuje swe zebrania.

Rada Rodziców - w przedszkolu powołuje się radę rodziców, będącą wewnętrznym organem przedszkola.

 • W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rady rodziców wybrani na zebraniu ogólnym;

 • Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 • Do ustalonych kompetencji rady rodziców, należy prawo występowania do dyrektora i rady pedagogicznej przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 • W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ich wykorzystania określa regulamin rady.

Rada rodziców współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną. Występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola w zakresie edukacji i wychowania dzieci oraz organizacji i prawidłowej opieki nad wychowankami. Wszelkie uwagi i opinie są uwzględniane w pracy przedszkola.

 

Opracowanie: Sekretarz Gminy Elżbieta Zalewska

Styczeń 2014r.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service