jesień (2) jesień (3) jesień (6) jesień (5) jesień (3) jesień (7) jesień (2) jesień (6) jesień (5) jesień (9) jesień (3) jesień (1) jesień (10) jesień (11) jesień (8) jesień (12) zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Poszkodowany zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń szkód (informacja w urzędzie gminy i w izbie rolniczej), w ciągu 3 dni od jej powstania, (w sadach w terminie 14 dni od dnia powstania szkody z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew).
  2. Oględziny dokonanych szkód; wstępne szacowanie następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Poszkodowany zostaje zawiadomiony o planowanym terminie oględzin dwa dni wcześniej (za porozumieniem stron – w terminie krótszym). Na żądanie jednej ze stron może w nich uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół
    w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik.
  3. Na 7 dni przed zbiorem uszkodzonej uprawy należy termin zbioru zgłosić na piśmie do koła łowieckiego w celu dokonania ostatecznego szacowania szkód. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego. Na żądanie jedne ze stron może w nim uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej.
  4. Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody (ponownego szacowania szkody)

UWAGA!

  • Jeśli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzątnięciem lub w jego trakcie, dokonuje  się jedynie ostatecznego szacowania.
  • Należy pamiętać, że nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza możliwość ponownego szacowania, w przypadku dalszego zwiększenia się szkody. Dopuszcza się ponowne szacowanie szkody – za porozumieniem stron – jeżeli nieuprzątnięcie płodów spowodowane było warunkami atmosferycznymi.
 
 
 
 

1. Obwód Łowiecki nr 200Koło Łowieckie Nr 36 przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Adres: ul. Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 
 
 
 

2. Obwód Łowiecki nr 201Warszawskie Koło Myśliwskie, Adres: ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk

 
 
 
 

3. Obwód Łowiecki nr 232Koło Łowieckie „ALBINOS”, Adres: Aleksandria 10, 05-190 Nasielsk

 
 
 
 

4. Obwód Łowiecki nr 233Koło Łowieckie „RYŚ” Pruszków, Adres: ul. Dworcowa 11A, 05-820 Pruszków

 
 
 
 

5. Obwód Łowiecki nr 173Koło Łowieckie Nr 1 „DZIK” w Ciechanowie, Adres: ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów

 
 
 
 

6. Obwód Łowiecki nr 216Koło Łowieckie nr 6 „Zieleń”, Adres: skr. pocztowa nr 6, ul. Nowogrodzka 45, 00-963 Warszawa

 
 
 
 

Akty prawne:

  • Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 45, poz. 272 ze zm.)
 
 
 
 

 

luty 2018 r.

Opracowanie: Referat Infastruktury Technicznej i Inwestycji

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service