jesień (3) jesień (5) jesień (7) jesień (2) jesień (6) jesień (5) jesień (9) jesień (3) jesień (1) jesień (10) jesień (8) wiosna wiosna wiosna 2013 (2) wiosna jesień (8) jesień (7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szacowanie szkód Łowieckich – Zmiany w dotychczasowych przepisach

Z dniem 1 kwietnia 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

 

Najważniejsze zmiany

 1. Art. 46. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.
 2. Szacowania szkód, dokonuje zespół składający się z:
 • przedstawiciela gminy WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY, zwanego dalej „przedstawicielem gminy", którym jest:

- przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona – SOŁTYS,

- przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona – W PRZYPADKU BRAKU SOŁTYSA,

- przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy WŁAŚCIWEJ DLA PRZEWAŻAJĄCEGO OBSZARU CAŁEJ SZKODY– jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy;

 • przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
 • właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

3. Wniosek o szacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘDY NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY

 • Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego.

4. Odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie ponosi:

 • Dzierżawca obwodu łowieckiego (najczęściej koło łowieckie) – w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych,
 • Skarb Państwa w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich leśnych; odszkodowanie wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ze środków budżetu państwa,
 • W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; odszkodowanie wypłaca zarząd województwa, ze środków budżetu państwa.

UWAGA!

 • Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód,
 • O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
 • Nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania szkody wyklucza możliwość ponownego szacowania szkody w przypadku dalszego zwiększenia się szkody.
 • Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. Początek formularza.
 • W przypadku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązki związane z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych oraz wypłat odszkodowań za nie wykonuje właściwe nadleśnictwo.
 
 
 
 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 
 
 
 

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.).
 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 45, poz. 272 ze zm.).

 

Nowe Miasto, dn. 6 czerwca 2018 r.

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service