do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G

w ramach przedsięwzięcia Aktywna Wieś

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 

  1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
  2. Zachowania dziedzictwa lokalnego;
  3. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

I. Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski można składać od dnia 19 kwietnia 2018r. do dnia 8 maja 2018r. do godziny 16:00. Wnioski wypełnia się w Generatorze Wniosków i wysyła drogą elektroniczną przez naciśnięcie klawisza „wyślij”. Wniosek
(w 2 egzemplarzach) w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD–Przyjazne Mazowsze, ul. Sienkiewicza 11, 09 -100 Płońsk, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

II. Forma wsparcia:

Prefinansowanie (grant)

III. Zakres tematyczny operacji:

Aktywizacja mieszkańców w tym grup defaworyzowanych na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez:

a) wdrażanie przedsięwzięć aktywizujących,

b) wdrażanie przedsięwzięć aktywizujących grupy defaworyzowane,

Grupa docelowa: Organizacje pozarządowe, zgodnie art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz.U. 2003 nr 93 poz. 873, z późn.zm.), jeżeli ich siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

IV. Maksymalna kwota dofinansowania oraz intensywność pomocy zgodna z LSR

Do 10 000 zł na jeden grant.

Wsparcie jest udzielane w formie prefinansowania planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych
w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.

V. Limit środków w naborze

50 000 zł

Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD – Przyjazne Mazowsze ul. Sienkiewicza 11 w Płońsku,
nr tel. 23 661-31-61 oraz na stronie internetowej LGD www.lgdpm.pl

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service