do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście"

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

 

Beneficjent Gmina Nowe Miasto

Okres realizacji: 2015 – 2020

Dofinansowanie z UE: 11 319 512,19 PLN 

Numer umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0195/16

 

Inwestycja została podzielona na dwa zadania:              

 

ZADANIE I

Budowa oczyszczalni ścieków.

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków działająca w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu. Do ciągu technologicznego dopływać będą:

 • ścieki sanitarne dopływające kanalizacją z terenu gminy,
 • ścieki ze zbiorników bezodpływowych dowożone specjalistycznym, transportem z terenu gminy,
 • ścieki z usług i wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody,
 • ścieki socjalno-bytowe z wewntrznej instalacji sanitarnej budynku socjalnego oczyszczalni,
 • wody infiltracyjne i opadowe.

Ilość mieszkańców równoważnych, które obsługiwać będzie oczyszczalnia wynosić będzie RLM = 220,7kg BZT 5/d: 0,06kg/MR około 3687 RLM.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków będzie rzeka Sona

 

ZADANIE II

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków oraz wykonanie przyłączy w systemie kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej.

 • sieć grawitacyjną 16,1km,
 • sieć tłoczna 1,25km,
 • przyłącza 1,5km.

 

Zakres rzeczowy prac objętych projektem:

 1. Opracowanie planów i projektów,
 2. Budowa oczyszczalni ścieków,
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej,
 4. Nadzór budowlany.

 

Cel przedsięwzięcia:

Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Dodatkowym celem jest zapewnienie oraz dostosowanie systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Nowe Miasto do wymogów prawa polskiego oraz unijnego, a także wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów naturalnych – głównie wodnych.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się również do podniesienia standardu i komfortu życia mieszkańców gminy zamieszkałych na obszarze realizacji projektu.

 

Dofinansowanie:

W lipcu 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.

Planowany całkowity koszt projektu – 21 839 999,99 PLN .

 

W dniu 05 kwietnia 2017r. Gmina Nowe Miasto podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście”. Gminie Nowe Miasto zostało przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie nie większej niż 11 319 512,19 PLN 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service