do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozlicz PIT w mieście i gminie Nowe Miasto
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował projekt „Wspieraj lokalnie” we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________

 
 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020

WIĘCEJ...

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Nowe Miasto w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 70 624 291,63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838,76 zł.

 
 
 
 

___________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________

 
 
 
 

___________________________________________________________________

 
 
 
 

DODATEK OSŁONOWY

- ABY OTRZYMAĆ DODATEK, ZŁÓŻ WNIOSEK

(w MGOPS NOWE MIASTO)
do 31 października 2022 r.


WYPŁATA ZASIŁKU BĘDZIE ZREALIZOWANA:
- dla wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. – w dwóch równych ratach

  • (I rata – do 31 marca 2022 r.)
  • (II rata – do 02 grudnia 2022 r.)

- dla wniosków złożonych do 31 października 2022 r. – jednorazowo cały zasiłek

  • (do 02 grudnia 2022 r.)

KWOTA DODATKU UZALEŻNIONA JEST OD:

- DOCHODU w GOSPODARSTWIE DOMOWYM

  • 2100 zł – w jednoosobowym;
  • 1500 zł na osobę w wieloosobowym

oraz

- ŹRÓDŁA OGRZEWANIAktóre należy zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (w Urzędzie Miasta i Gminy NOWE MIASTO) - (pobierz deklarację)

Więcej informacji oraz wzór wniosku - kliknij tutaj!

 
 
 
 

___________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 (więcej informacji)

 
 
 
 

 Aktualności

 
 
 
 
26 kwietnia 2022 (wtorek) Godzina 14:00 Miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Nowym Mieście
Pilnie poszukiwany właściciel psa, który zabłąkał się w miejscowości Nowe Miasto, ul. Wolności. Właściciela psa lub osoby, które rozpoznają psa i mogłyby pomóc w ustaleniu właściciela prosimy o kontakt - Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto, pok. nr 15, telefon do kontaktu: 23 661 49 35.
Dwie urocze sunie Luna i Kami czekają na adopcję. Są ułożone, ładnie chodzą na smyczy, mają dobry kontakt z człowiekiem. Wiek 3 lata. Wszystkich chcących podjąć się adopcji prosimy o kontakt – 509865774.
06 marca 2022 godz. 15.00
Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto pilnie poszukuje właścicieli psów, które zabłąkały się w miejscowości Rostki. Właścicieli psów lub osoby, które rozpoznają psy i mogłyby pomóc w ustaleniu właścicieli prosimy o kontakt - Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto, pok. nr 15, tel. 23 661 49 35.
Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich - Festiwalu „Polska Od Kuchni”.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.
Rozlicz PIT i wesprzyj wybraną jednostkę OSP z terenu miasta i gminy Nowe Miasto!
Dotyczy realizacji planu działania priorytetowego na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto
Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zarząd LGD - Przyjazne Mazowsze
Projektu Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto oraz określenia sezonu kąpielowego
Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2022
Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejne ważne programy rządowe - Rodzina 500 plus oraz program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1
Lokalna Grupa Działania-Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Władze Samorządowe Gminy Nowe Miasto zapraszają na wieczór Sylwestrowy 2021/2022 nad Zalewem Nowomiejskim
w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. '1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem” i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały
Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Dlaczego stracił dom? Czy został wyrzucony? Jakie miał życie? Tego się nie dowiemy. Ten uroczy kundelek – czeka na dom. Jest spokojny, grzeczny, pogodny, pragnie miłości oraz poczucia bezpieczeństwa. Jeśli nie możesz adoptować pokaż swoim znajomym. Tak też możesz mu pomóc. Obecnie znajduje się pod opieką gminy, w przypadku adopcji koszt kastracji poniesie gmina. Wszystkie osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt – Urząd Gminy Nowe Miasto pok. nr 15, tel. 23 661 49 35.
Gmina Nowe Miasto uprzejmie informuje, że decyzją z dnia 06 listopada 2020 roku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 04 czerwca 2020 roku, zatwierdziło taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Miasto na okres 18 miesięcy.
WPIS DO REJESTRU – BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami).
Informacja Wójta Gminy Nowe Miasto dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.
Urząd Gminy Nowe Miasto informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (parter i piętro) oraz na tablicach w sołectwach, umieszczane są wykazy oraz ogłoszenia o przetargach i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Nowe Miasto.
Od 7 listopada 2016 roku obowiązuje zmiana wysokości opłat za usługi sportowo-rekreacyjne świadczone w Hali Sportowej w Nowym Mieście.
Jeżeli posiadacie Państwo zdjęcia, dokumenty lub inne materiały związane z historią Gminy Nowe Miasto prosimy o kontakt.
Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? Zgłoś się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM - PODROGRAM 2021
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service