do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt dotychczasowemu właścicielowi lub opiekunowi

 

 I. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy (strony): 

 1. Zawiadomienie o odbiorze zwierzęcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym odbiorze zwierzęcia z opisem sytuacji i sposobu znęcania się, opisem przebiegu interwencji, lokalizacji zdarzenia, podaniem nazwiska osoby, której zwierzę zostało odebrane.
 2. Orzeczenie lekarsko – weterynaryjne.
 3. Protokół z czynności czasowego odebrania zwierzęcia.

Wniosek o odebranie zwierzęcia mogą złożyć: Policja, straż miejska, lekarz weterynarii lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

II. Opłata skarbowa: nie dotyczy

III. Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
ul. Apteczna 8
09-120 Nowe Miasto

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz.  8.00- 16.00

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska  - pokój nr 15. 

 

IV. Osoby do kontaktu:

Alina Jasińska
Główny specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 23 6614935. 

 

V. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi wydawana jest niezwłocznie.

Odebrane zwierzę przekazywane jest:

 1. schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub
 2. gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez burmistrza, jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub
 3. ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.

W przypadku braku zgody, podmiotów o których mowa wyżej, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia, wyżej wymienionym podmiotom, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę.

 

VI. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gminy Nowe Miasto w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

 

VII. Podstawa prawna:

art. 7 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572).

 

VIII. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

 1. umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub procedury w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);
 2. znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;
 3. używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból;
 4. bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;
 5. przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;
 6. transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;
 7. używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć;
 8. dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec;
 9. złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;
 10. utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;
 11. porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;
 12. stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;
 13. organizowanie walk zwierząt;
 14. obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia);
 15. wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;
 16. transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie;
 17. utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

 

 

Załącznik

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service