do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miasto i Gmina Nowe Miasto jest malowniczym zakątkiem województwa mazowieckiego, jedną z 12 gmin powiatu płońskiego, wkomponowaną w Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Zielone Płuca Europy. Gmina zajmuje powierzchnię 118,3 km2, obejmuje 37 miejscowości wchodzących w skład 33 sołectw oraz liczy około 4700 mieszkańców. Największą z miejscowości oraz siedzibą władz gminnych jest Nowe Miasto. Sąsiednie gminy to: Sochocin, Joniec (powiat płoński), Sońsk (powiat ciechanowski), Świercze (powiat pułtuski) i Nasielsk (powiat nowodworski).

Zapewniamy edukację od przedszkola po szkoły ponadpodstawowe. Placówki oświatowe mieszczą się w zmodernizowanych budynkach z bardzo dobrze rozwiniętą bazą sportową.

Największym atutem miasta i gminy są  walory przyrodnicze – lasy stanowiące 30% jej powierzchni, Zalew Nowomiejski zajmujący obszar 31,6 ha oraz płynąca malowniczą doliną, tworząc piękne unikalne krajobrazy rzeka Sona, uregulowana tylko w części swego biegu. W gminie objęto ochroną obszary o szczególnych walorach krajobrazowych. Enklawy chronionej przyrody i naturalnego krajobrazu tworzą parki podworskie oraz pomniki przyrody – wielowiekowe dęby i głazy narzutowe.

Wymienione walory oraz cisza, spokój i świeże powietrze stwarzają dobre warunki dla uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej, wypoczynku przywodnego, wędkowania oraz lokalizacji zespołów zabudowy rekreacyjnej. Dysponujemy halą sportową, boiskiem do gry w piłkę. Latem zapewniamy strzeżone kąpielisko, a także możliwość uprawiania sportów wodnych. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zapewnia atrakcje kulturalno-rozrywkowe, poleca bogaty księgozbiór, oraz dostęp do czytelni internetowej.

Na terenie miasta i gminy znajduje się pięć gospodarstw agroturystycznych, które oferują znakomite potrawy regionalne, możliwość wędkowania, naukę jazdy konno, zbieranie grzybów i owoców runa leśnego.

Miasto i Gmina ma charakter rolniczy z rozwijającą się małą i średnią przedsiębiorczością w szczególności w branżach: handlowej, budowlanej, transportowej, gastronomicznej, stolarskiej oraz produkcji szerokiej gamy środków chemii gospodarczej.

Położenie miejscowości Nowe Miasto czyni ją atrakcyjną dla inwestorów i turystów. Odległość do:

  • Warszawy 60 km,
  • Ciechanowa 27 km,
  • Pułtuska 38 km,
  • Płońska 19 km,
  • Nasielska 14 km.

Podstawową sieć drogową na terenie gminy Nowe Miasto tworzą dwie drogi wojewódzkie: nr 632 Płońsk – Pułtusk i nr 620 Nowe Miasto – Przewodowo, oraz dziewięć dróg powiatowych.

 
 
 
 

Układ drogowy uzupełniają drogi gminne, których łączna długość wynosi 88,4 km, oraz drogi wewnętrzne o łącznej długości 46,37 km.

 
 
 
 

Zaopatrzenie mieszkańców Miasta i Gminy Nowe Miasto w wodę odbywa się z ujęć:

  • Stacja Uzdatniania Wody w Nowym Mieście - wybudowana w 1969 roku (dwie studnie, pierwsza - rok budowy 1969, głębokość 24,5m., wydajność 42m/h. Druga studnia - rok budowy 1982, głębokość 23,5m., wydajność 25m/h). Ze stacji zasilane są wodociągi w 3 wsiach (Kadłubówce, Miszewie Wielkim oraz część Nowego Miasta).
  • Stacja Uzdatnia Wody w Gościminie Wielkim - wybudowana w 1994 roku, zmodernizowana w latach 2005-2006 (dwie studnie, pierwsza o głębokości 100m, druga 110m.). Ze stacji zasilane są wodociągi w 22 wsiach (Zawadach Starych, Gościminie Wielkim, Zasoniu, Karolinowie, Zawadach B, Czarnotach, Henrykowie, Wólce Szczawińskiej, Anielinie, Belinie, Szczawinie, Latonicach, Władysławowie, Janopolu, Jurzynie, Modzelach Bartłomiejach, Miszewie B, Grabiu, Jurzynku, Kubicach, Nowym Mieście - Folwark, Gucinie) i pozostała część Nowego Miasta.
  • Stacja Uzdatniania Wody w Cieksynie gmina Nasielsk, zasila wodociągi w 9 wsiach (Gawłowie, Gawłówku, Zakobieli, Tomaszewie, Żołędowie, Popielżynie Dolnym, Aleksandrii, Rostkach, Nowosiółkach)
  • Stacja Uzdatniania Wody w Klukówku gmina Świercze, zasila wodociąg w 1 wsi Adamowie.

Długość sieci wodociągowej w mieście i gminie Nowe Miasto - 143,08 km.                          Ilość przyłączy wodociągowych - 1144 szt.

W gminie nadal pozostają 2 nie zwodociągowane wsie: Salomonka i Przepitki.

 
 
 
 

Ilość mieszkańców zamieszkałych na poszczególnych ulicach w miejscowości Nowe Miasto stan na dzień 31 grudnia 2012 roku

 
 
 
 

Wykaz ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Nowe Miasto

według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

 

 L.P.NAZWA MIEJSCOWOŚCIILOŚĆ MIESZKAŃCÓW
 1  Adamowo  81
 2  Aleksandria  24
 3  Anielin  93
 4  Belin  62
 5  Czarnoty  61
 6  Gawłowo  191
 7  Gawłówek  30
 8  Gościmin Wielki  179
 9  Grabie  72
 10  Gucin  25
 11  Henrykowo  59
 12  Janopole  72
 13  Jurzyn  69
 14  Jurzynek  105
 15  Kadłubówka  155
 16  Karolinowo  260
 17  Kubice  30
 18  Latonice  186
 19  Miszewo B  67
 20  Miszewo Wielkie  134
 21  Modzele-Bartłomieje  36
 22  Nowe Miasto  1569
 23  Nowe Miasto-Folwark  219
 24  Nowosiółki  55
 25  Popielżyn Dolny  22
 26  Przepitki  23
 27  Rostki  68

 28

 Salomonka  33
 29  Szczawin  85
 30  Tomaszewo  25
 31  Władysławowo  103
 32  Wólka Szczawińska  119
 33  Zakobiel  57
 34  Zasonie  100
 35  Zawady B

 80

 36  Zawady Stare  98
 37  Żołędowo  54
Ogółem ilość mieszkańców w Gminie Nowe Miasto   4701
Zaludnienie41 mieszkańców na 1 km2

 

 
 
 
 

Wykaz ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Nowe Miasto

według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

 

 L.P.NAZWA MIEJSCOWOŚCIILOŚĆ MIESZKAŃCÓW
 1  Adamowo  79
 2  Aleksandria  22
 3  Anielin  94
 4  Belin  60
 5  Czarnoty  59
 6  Gawłowo  188
 7  Gawłówek  29
 8  Gościmin Wielki  184
 9  Grabie  73
 10  Gucin  25
 11  Henrykowo  59
 12  Janopole  69
 13  Jurzyn  69
 14  Jurzynek  102
 15  Kadłubówka  154
 16  Karolinowo  246
 17  Kubice  30
 18  Latonice  179
 19  Miszewo B  64
 20  Miszewo Wielkie  129
 21  Modzele-Bartłomieje  36
 22  Nowe Miasto  1564
 23  Nowe Miasto-Folwark  226
 24  Nowosiółki  54
 25  Popielżyn Dolny  22
 26  Przepitki  22
 27  Rostki  68

 28

 Salomonka  34
 29  Szczawin  84
 30  Tomaszewo  25
 31  Władysławowo  103
 32  Wólka Szczawińska  113
 33  Zakobiel  55
 34  Zasonie  101
 35  Zawady B

 82

 36  Zawady Stare  104
 37  Żołędowo  53

Ogółem ilość mieszkańców

w Gminie Nowe Miasto 

 4660
 Mężczyźni ogółem 2348
Kobiety ogółem2312

 

 
 
 
 

Struktura ludności w Gminie Nowe Miasto

według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

 
 
 
 
WIEKOGÓŁEMKOBIETYMĘŻCZYŹNI
0 - 6 317 160 157
7 - 19 645 315 330
20 - 24 349 156 193
25 - 44 1387 642 745
45 - 64 1254 598 656
65 i więcej 708 441 267
ogółem 4660 2312 2348
 
 
 
 

Wykaz ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Nowe Miasto

według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

 

 L.P.NAZWA MIEJSCOWOŚCIILOŚĆ MIESZKAŃCÓW
 1  Adamowo  81
 2  Aleksandria  19
 3  Anielin  94
 4  Belin  60
 5  Czarnoty  60
 6  Gawłowo  192
 7  Gawłówek  30
 8  Gościmin Wielki  182
 9  Grabie  76
 10  Gucin  25
 11  Henrykowo  59
 12  Janopole  70
 13  Jurzyn  68
 14  Jurzynek  97
 15  Kadłubówka  151
 16  Karolinowo  242
 17  Kubice  30
 18  Latonice  184
 19  Miszewo B  64
 20  Miszewo Wielkie  127
 21  Modzele-Bartłomieje  35
 22

 Nowe Miasto

 1545
 23  Nowe Miasto-Folwark  227
 24  Nowosiółki  58
 25  Popielżyn Dolny  22
 26  Przepitki  22
 27  Rostki  65
 28  Salomonka  35
 29  Szczawin  83
 30  Tomaszewo  25
 31  Władysławowo  106
 32  Wólka Szczawińska  111
 33  Zakobiel  54
 34  Zasonie  105
 35  Zawady B  85
 36  Zawady Stare  103
 37  Żołędowo  53
 Ogółem ilość mieszkańców w Gminie Nowe Miasto4645
 Mężczyźni ogółem 2338
 Kobiety ogółem2307

 

 
 
 
 

Opracowanie:

G.Gizińska - ewidencja ludności

Nowe Miasto, 07 stycznia 2015

 
 
 
 

Wykaz ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Nowe Miasto

według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

 
 
 
 

 

 L.P.NAZWA MIEJSCOWOŚCIILOŚĆ MIESZKAŃCÓW
 1  Adamowo  81
 2  Aleksandria  19
 3  Anielin  94
 4  Belin  59
 5  Czarnoty  61
 6  Gawłowo  191
 7  Gawłówek  32
 8  Gościmin Wielki  181
 9  Grabie  83
 10  Gucin  23
 11  Henrykowo  58
 12  Janopole  59
 13  Jurzyn  67
 14  Jurzynek  92
 15  Kadłubówka  152
 16  Karolinowo  255
 17  Kubice  32
 18  Latonice  182
 19  Miszewo B  62
 20  Miszewo Wielkie  120
 21  Modzele-Bartłomieje  34
 22

 Nowe Miasto

 1538
 23  Nowe Miasto-Folwark  223
 24  Nowosiółki  58
 25  Popielżyn Dolny  22
 26  Przepitki  21
 27  Rostki  64
 28  Salomonka  32
 29  Szczawin  80
 30  Tomaszewo  28
 31  Władysławowo  107
 32  Wólka Szczawińska  108
 33  Zakobiel  55
 34  Zasonie  106
 35  Zawady B  82
 36  Zawady Stare  100
 37  Żołędowo  53
 Ogółem ilość mieszkańców w Gminie Nowe Miasto4624
 Mężczyźni ogółem 2342
 Kobiety ogółem2282
 
 
 
 

Opracowanie: Gabriela Gizińska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nowe Miasto, 04 stycznia 2016

 
 
 
 

Wykaz ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Nowe Miasto

według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

 
 
 
 

 

 L.P.NAZWA MIEJSCOWOŚCIILOŚĆ MIESZKAŃCÓW
 1  Adamowo  79
 2  Aleksandria  18
 3  Anielin  94
 4  Belin  59
 5  Czarnoty  62
 6  Gawłowo  193
 7  Gawłówek  35
 8  Gościmin Wielki  178
 9  Grabie  82
 10  Gucin  22
 11  Henrykowo  56
 12  Janopole  69
 13  Jurzyn  63
 14  Jurzynek  90
 15  Kadłubówka  148
 16  Karolinowo  242
 17  Kubice  32
 18  Latonice  182
 19  Miszewo B  60
 20  Miszewo Wielkie  117
 21  Modzele-Bartłomieje  36
 22

 Nowe Miasto

 1536
 23  Nowe Miasto-Folwark  224
 24  Nowosiółki  60
 25  Popielżyn Dolny  22
 26  Przepitki  20
 27  Rostki  64
 28  Salomonka  31
 29  Szczawin  83
 30  Tomaszewo  27
 31  Władysławowo  103
 32  Wólka Szczawińska  109
 33  Zakobiel  55
 34  Zasonie  102
 35  Zawady B  82
 36  Zawady Stare  94
 37  Żołędowo  44
 Ogółem ilość mieszkańców w Gminie Nowe Miasto4573
 Mężczyźni ogółem 2319
 Kobiety ogółem2254
 
 
 
 

Opracowanie: Gabriela Gizińska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nowe Miasto, 31 stycznia 2017

 
 
 
 

 

Liczba mieszkańców, grudzień 2016 r. - 4573.

Gęstość zaludnienia - 40 osób/km2.

W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 2,1%. Sredni wiek mieszkańców wynosi 41 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców Województwa Mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Bezobocie rejestrowane w gminie Nowe Miasto wynosiło w 2016 roku 13,5% (15,6% wśród kobiet i 11,9% wśród męższyzn).

 

Nowe Miasto, 10 listopada 2017

Żródło: stat.gov.pl

 
 
 
 

Wykaz ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Nowe Miasto

według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 
 
 
 

 

 L.P.NAZWA MIEJSCOWOŚCIILOŚĆ MIESZKAŃCÓW
 1  Adamowo  78
 2  Aleksandria  19
 3  Anielin  93
 4  Belin  57
 5  Czarnoty  59
 6  Gawłowo  197
 7  Gawłówek  34
 8  Gościmin Wielki  174
 9  Grabie  78
 10  Gucin  25
 11  Henrykowo  55
 12  Janopole  73
 13  Jurzyn  61
 14  Jurzynek  90
 15  Kadłubówka  145
 16  Karolinowo  239
 17  Kubice  32
 18  Latonice  184
 19  Miszewo B  61
 20  Miszewo Wielkie  119
 21  Modzele-Bartłomieje  37
 22

 Nowe Miasto

 1535
 23  Nowe Miasto-Folwark  228
 24  Nowosiółki  62
 25  Popielżyn Dolny  22
 26  Przepitki  20
 27  Rostki  64
 28  Salomonka  35
 29  Szczawin  79
 30  Tomaszewo  27
 31  Władysławowo  105
 32  Wólka Szczawińska  110
 33  Zakobiel  55
 34  Zasonie  103
 35  Zawady B  81
 36  Zawady Stare  94
 37  Żołędowo  45
 Ogółem ilość mieszkańców w Gminie Nowe Miasto4575
 Mężczyźni ogółem 2319
 Kobiety ogółem2256
 
 
 
 

Opracowanie: Gabriela Gizińska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nowe Miasto, 21 lutego 2018

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service