do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 dostępny tutaj

 
 
 
 
 
 
 
 

Od 1 lipca 2011 r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W związku z tym ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Wójta Gminy Nowe Miasto została przekazana do CEIDG dnia 15 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 66 ust. 2 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2009 Nr 18, poz. 1888 ze zmianami) od dnia 15 listopada 2011 r. organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki, a nie jak dotychczas Wójt Gminy Nowe Miasto.
W związku z opisaną wyżej zmianą wprowadzone zostały również nowe procedury ewidencyjne w zakresie wpisu do CEIDG, zmiany we wpisie, zawieszenia i wznowienia oraz wykreślenia z CEIDG. Obecnie obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne jest wniosek CEIDG-1.

W przypadku złożenia wniosku w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście:

 • należy wypełnić wniosek komputerowo lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń; wniosek może być wypełniony na stronie internetowej www.firma.gov.pl za pomocą kreatora, następnie należy go wydrukować i przynieść do Urzędu;
 • wniosek CEIDG-1 złożony w Urzędzie zostaje przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i wysłany do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania;
 • przedsiębiorca po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG otrzymuje dokument potwierdzający złożenie wniosku, nie otrzymuje już zaświadczenia, ponieważ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG;
 • pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej.


Ponadto osoba fizyczna, która posiada podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, może samodzielnie, bez konieczności udawania się do urzędu, złożyć wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście, pok. nr 2 (parter) lub pod numerem telefonu 23 661 49 27.

 

Podejmowanie działalności przez obywatela polskiego

Każdy obywatel polski- osoba fizyczna ma prawo podjąć działalność  gospodarczą na wpis do CEIDG bez dodatkowych warunków , bez względu na miejsce zamieszkania- na terytorium RP, czy poza jej terytorium.

Osoba fizyczna musi być pełnoletnia, posiadać zdolność do czynności prawnych i być bez wyroku sądowego o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunkiem jest jedynie to, czy osoba fizyczna jest uprawniona do podjęcia danego rodzaju działalności. Niektóre rodzaje  działalności nie mogą być wykonywane przez osobę fizyczną na wpis do CEIDG ( np. bank - mogą prowadzić jedynie spółki prawa handlowego).

Zobacz więcej na www.ceidg.gov.pl Wykaz kodów PKD 2007, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych.

W zależności od przyjętej formy prawnej przedsiębiorca zgłasza podjęcie działalności gospodarczej do:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, w tym wspólnikami spółek cywilnych, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015 poz. 700 z późn. zm.)
 • rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2017 poz. 700 z późn. zm.) -osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej- CEIDG.

 

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatna!

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
 • CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
 • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych.

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Dane z wniosku CEIDG-1 trafiają do ww. instytucji (mają one dostęp do CEIDG), przedsiębiorca jednak jest zobowiązany do zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń.

W przypadku gdy przedsiębiorca deklaruje podjęcie czynności w zakresie podatku VAT (podatku od towarów i usług) zobowiązany jest do dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku. Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonuje się automatycznie, numer ten pojawia się na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Numer REGON można sprawdzić również na stronie internetowej www.stat.gov.pl/regon/. Jeżeli jednak przedsiębiorca chce posiadać dokument w wersji papierowej o nadaniu numeru REGON, powinien zgłosić się do Urzędu Statystycznego w Ciechanowie. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie o nadanym im numerze identyfikacyjnym nie później niż w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

 

Złożenie wniosku papierowego w gminie oznacza, że Gmina przyjmuje, przekształca go na wniosek elektroniczny a następnie przesyła do CEIDG ( mając specjalne upoważnienia do powyższych czynności od Wójta).

Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne

Podjęcie działalności przez osoby zagraniczne reguluje art. 13 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2016. 1829 z późn. zm.).

Zmiana we wpisie do CEIDG

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG  zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych wpisanych do CEIDG. Istotne znaczenie ma fakt, aby ta zmiana powstała po dniu dokonania wpisu do CEIDG.

W przypadku zmiany wpisu we wniosku należy podać datę powstania zmiany.

Jeżeli chcesz poprawić swój wpis pochodzący z ewidencji gminnej złóż wniosek o zmianę

W przypadku wniosków o zmianę wpisu przy wpisach przeniesionych z ewidencji gminnych (tj. dokonanych przed 1 lipca 2011 r.) w większości przypadków wymagane jest uzupełnienie oraz weryfikacja danych we wpisie, które wcześniej nie zostały uzupełnione, w tym: data urodzenia, ZUS lub jednostka terenowa KRUS (w celu właściwego skierowania wniosku), właściwy naczelnik urzędu skarbowego, NIP i REGON i spółki cywilne (o ile jest), rachunków bankowych, kod PKD 2007 jeżeli jest stary kod PKD 2004, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej. Podanie tych danych zaoszczędzi konieczności powtórnej wizyty w urzędzie.

Gdy zaś działalności gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej to zawarcie umowy spółki cywilnej podlegającej wpisowi do CEIDG powinno być poprzedzone dokonaniem wpisów do CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi, a wszelkie czynności związane z ewidencjonowaniem działalności przedsiębiorcy w spółce cywilnej należy zgłaszać wyłącznie na formularzu CEIDG-1 /2/zmiana. Zgłoszenie wykonywania działalności w ramach spółki cywilnej wymaga uprzedniego uzyskania nr REGON a następnie NIP dla tej spółki. Numery te powinny być dopisane do CEIDG w jednym wniosku. W przypadku dopisywania/zmiany numeru NIP lub REGON do już wpisanej spółki cywilnej w CEIDG należy najpierw wykreślić daną spółkę, a na następnie dodać daną spółkę składając drugi wniosku CEIDG-1 o zmianę.

Po złożeniu wniosku o zmianę wpisu w CEIDG informacja ta także trafia do GUS, ZUS/KRUS i wskazanego we wniosku Urzędu Skarbowego.

Więcej informacji na www.ceidg.gov.pl.


Zawieszenie działalności  w CEIDG

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Informacji dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczą mogą ci przedsiębiorcy, którzy nie będą zatrudniać pracowników w ramach zawieszonej działalności.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić do CEIDG z wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia, ponieważ data ta nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

Niezgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej - skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Opis  procedury i Wnioski do pobrania na stronie: bip.um.wloclawek.pl,- Załatwianie spraw-procedury załatwiania spraw-Wydział Rozwoju Miasta-karty usług poszczególnych spraw.

Więcej informacji na www.ceidg.gov.pl.

Wznowienie działalności w CEIDG

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej zobowiązany jest dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Informacji dokonuje się  na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności  Gospodarczej.

Data wznowienia wykonywania działalności gospodarczej podana we wniosku CEIDG-1 kończy okres zawieszenia. Taki wniosek przedsiębiorca może złożyć w każdej chwili, ale przed upływem ustawowego okresu 24 miesięcy zawieszenia. Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o wznowienie działalności gospodarczej przed upływem 30 dni  zawieszenie będzie nieskuteczne. Jeśli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z CEIDG przez Ministra Gospodarki.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić do CEIDG z wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu wznowienia, ponieważ data ta nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku!

Więcej informacji na www.ceidg.gov.pl

Likwidacja działalności gospodarczej/wykreślenie wpisu do CEIDG

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji działalności gospodarczej Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG) - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej.

Po złożeniu wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG informacja ta trafia także do GUS, ZUS/KRUS i wskazanego na wniosku Urzędu Skarbowego. Jednak poszczególnych przypadkach przedsiębiorca dokonuje dodatkowych zgłoszeń związanych z zaprzestaniem działalności gospodarczej do właściwych instytucji np. ZUS, KRUS czy też Urzędu Skarbowego.

 

Więcej informacji na www.ceidg.gov.pl

Konto bankowe

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz,
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro, przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych (ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji)

Jeśli przedsiębiorca założył rachunek bankowy już po zarejestrowaniu działalności gospodarczej lub dokonał jego zmiany, musi o tym poinformować urząd skarbowy i ZUS składając wniosek CEIDG-1. Zgłoszenia tego dokonuje zgodnie z zasadami obowiązującymi na etapie rejestracji działalności gospodarczej.

 

Państwowa Inspekcja Pracy

Dnia 17 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która znosi obowiązek pracodawcy rozpoczynającego działalność zawiadamiania inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Od 17 stycznia 2013 r. nie trzeba również informować PIP o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności.

Status pracodawcy uzyskuje się z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika, czyli osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich (zgodnych z przepisami) warunków pracy na terenie: zakładu pracy, obiektów budowlanych, w pomieszczeniach (na podłogach, ścianach, stropach, oknach, i innych częściach oszklonych, schodach itp.)

 

Ten obowiązek pracodawcy rozciąga się także na:

 • wyposażenie pomieszczeń i infrastrukturę towarzyszącą, czyli ogrzewanie,
 • wentylację, oświetlenie, narzędzia i inne urządzenia techniczne,
 • stanowisko pracy, maszyny,
 • pomieszczenia i urządzenia socjalne i sanitarne.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (SANEPID)

I. Dnia 17 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która znosi obowiązek pracodawcy rozpoczynającego działalność zawiadamiania inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Do tej pory przedsiębiorca, który zatrudniał pracownika bądź pracowników miał obowiązek zawiadomienia na piśmie właściwego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju oraz zakresie prowadzonej działalności, a także o liczbie pracowników. Od 17 stycznia 2013 r. nie trzeba również informować PIS o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności.

II. W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody inspektora sanitarnego (SANEPID-u) na prowadzenie działalności w danym lokalu. Dotyczy to m.in. podjęcia działalności w zakresie prowadzenia:

 • sklepu spożywczego,
 • wszelkich placówek gastronomicznych,
 • gabinetu kosmetycznego, itp.

W tych przypadkach "odbioru" lokalu zakładu głównego/miejsca wykonywania działalności gospodarczej musi dokonać SANEPID.

Na rozpatrzenie wniosku inspektor ma 14 dni. Po tym czasie można spodziewać się odbioru lokalu (oględzin obiektu) i wydania postanowienia lub decyzji odbioru.

Niezależnie od tego w jakiej formie złożysz wniosek CEIDG-1, warto pamiętać o poniższych zasadach:

 

Wiedz: Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.

Przedsiębiorco jeżeli nie ma Twojego wpisu w CEIDG, udaj się do Urzędu Gminy, w którym rejestrowałeś firmę w celu aktualizacji danych. Jeżeli wpis został opublikowany i chcesz go poprawić lub zmienić  możesz udać się w tym celu do najbliższego Urzędu Gminy lub złożyć wniosek o zmianę wpisu online.

 

Ze względu na fakt, że wpisy w ewidencjach gminnych tworzone były na przestrzeni lat w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, informacje zawarte w tych rejestrach różniły się, w zależności od daty dokonania wpisu oraz od sposobu prowadzenia ewidencji. Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorców do sprawdzenia i aktualizowania swoich wpisów w CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnym prawem.

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG


W związku z tym, że Wójt Gminy Nowe Miasto nie jest już organem ewidencyjnym, nie wydaje już zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczejZaświadczenie potwierdzające dane z CEIDG, tj. potwierdzające, że wpis w CEIDG jest aktywny, tzn. że działalność gospodarcza jest prowadzona, ma postać dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

 

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ Z SYSTEMU CEIDG

firma.gov.pl › wyszukiwarka przedsiębiorców › wpisać odpowiednie dane według wybranego kryterium wyszukiwania, np. numer NIP › wpisać kod autoryzacyjny › szukaj › kliknąć na wyświetlone oznaczenie przedsiębiorcy (nazwisko, imię, nazwa) › drukuj/pobierz PDF (prawy dolny róg ekranu) › pobierz plik wydruku › Ok.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!!!

Komunikat Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki w sprawie pobierania opłat za wpis do "prywatnych" rejestrów przedsiębiorców.

 

Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierającymi określenia typu – Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty. Treść wezwania wprowadza w błąd i sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty – w przedziale od 72 zł do 248 zł – na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego. Wpisani do CEIDG przedsiębiorcy zgłaszają skargi do Ministra Gospodarki w związku ze wspomnianym działaniem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat, ponieważ powoływanie się w treści pism na wpis do „Centralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich Podmiotów” stanowi silny czynnik motywacyjny dla przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty żądanej kwoty. Wszystkie tego typu sprawy są przez Ministerstwo Gospodarki przekazywane do właściwych prokuratur, ponieważ ww. działania mogą również odpowiadać znamionom przestępstwa, o którym mowa w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

 

W związku z powyższym Ministerstwo Gospodarki sygnalizuje rozważenie przez poszczególne organy gmin możliwości podjęcia działań informacyjnych bezpośrednio w urzędach, bądź na obszarze gminy, np. poprzez przekazywanie odpowiednich informacji przez urzędników przyjmujących i przekształcających wnioski o wpis do CEIDG, poprzez zamieszczenie ogłoszeń mailowych na stronach internetowych urzędów oraz poprzez podanie do wiadomości przedmiotowych informacji w formie papierowej. Celem tych działań powinno być uświadamianie przyszłych i obecnych przedsiębiorców, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG. 
Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. 
Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.

 

Dotychczas odnotowano następujące nazwy „prywatnych” rejestrów:

 

 1. „Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców” Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
 2. „Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych” EEIDG Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;
 3. „Ewidencja Działalności Gospodarczych” s.r.o. INF.DAT, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
 4. „Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych”, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;
 5. „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych”, czyli GALOR Sp. z o.o.
 6. „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” Rafał Nobis, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;
 7. „Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych” Tomasz Zabilski, ul. Piastowska 1/2,  48-300 Nysa;
 8. „Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej” Mariusz Sebastian Breczko Białystok;
 9. „Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach”, ul.Piękna 68, 00-672 Warszawa;
 10. „Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach” ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.”

 

Departament Handlu i Usług
Ministerstwo Gospodarki

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service