do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru ”BDO”

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701  z późn. zm.).

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach).

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa funkcjonuje z dniem 24 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 49 ust. 3 i ust. 4 ustawy o odpadach Marszałek Województwa właściwy ze względu na:

 1. miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, dokonuje wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach,
 2. miejsce wykonywania działalności, dokonuje wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy.

Kogo dotyczy?

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50  ust. 1 ustawy o odpadach, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.

I. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek z zakresu:

1. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932):

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2. ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 i 1479):

a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;

3. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.):

a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2018 r. poz. 650  i 1479 oraz z 2019 r. poz. 521):

a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;

5. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.):

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

6. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 r. poz. 150, 650 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 51) organizacji samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy oraz przedsiębiorców:

a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach;

7. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454  i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1403):

a) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,

b) podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

II. Wpisowi do rejestru nie podlegają zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach:

1) osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

2) podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

3) podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);

4) transportujący wytworzone przez siebie odpady;

5) wytwórca odpadów będących  rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1.

Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się:

1) w przypadku wszystkich podmiotów:

 • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia (informacje w tym zakresie znajdują się w sekcji "opłaty"),
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie  o braku  okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie  potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym;

2) w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:

 • uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
 • dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym   i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
 • uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia           11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;

3)  w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 • zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;

4)  w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

 • zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku          o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;

5)  w  przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory:

 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

6)  w przypadku wprowadzających pojazdy:

 • umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

Ww. oświadczenia, o których mowa w art. 53 ust. 7 pkt 3 i 4 , składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym.

Opłatę za wpis do rejestru uiszcza:

1) wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzający baterie lub akumulatory,
3) wprowadzający pojazdy,
4) producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
5) wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzający na terytorium kraju opony,
7) wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Podmioty, o których mowa wyżej, wpisane do rejestru uiszczają opłatę roczną za dany rok, w terminie do końca lutego każdego roku.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Formę pisemną wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie z rejestru stanowi formularz, tylko i wyłącznie dostarczony osobiście lub przesłany pocztą wydrukowany, wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy albo wypełniony i przesłany w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawcy lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ---> https://bip.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2512,utworzono-rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

 

Nowe Miasto, sierpień 2019

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service