do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZACOWANIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ BOBRY

1. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) za szkody wyrządzone między innymi przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa w imieniu, którego występuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

2. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie (wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny), z oświadczeniem o aktualności załączonego dokumentu.
 2. Aktualny (ważny trzy miesiące od daty wystawienia) wypis z rejestru gruntów działki lub uproszczony wypis z rejestru gruntów.
 3. Fragment mapy ewidencyjnej lub inny materiał graficzny z zaznaczonymi działkami
 4. Oświadczenie poszkodowanego rolnika, że powstanie szkody skutkuje zmniejszeniem przychodów
  z jego działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Oświadczenie o numerze konta bankowego, na który ma być wypłacone odszkodowanie lub wskazanie innego sposobu wypłaty odszkodowania.
 6. Oświadczenie poszkodowanego o planowanym terminie sprzętu uprawy lub płodów rolnych, które uległy szkodzie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zgłoszenia szkody.
 7. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do władania przedmiotową nieruchomością –
  w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem gruntu wraz ze wskazaniem praw dotyczących ubiegania się o odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry. W przypadku braku takiego wskazania w zawartej umowie, wnioskujący powinien oświadczyć, że ma zgodę właściciela do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry.
 8. Kopia pozwolenia wodnoprawnego lub kopia pozwolenia budowlanego, gdy są wymagane.
 9. Upoważnienie od ewentualnych współwłaścicieli do reprezentowania ich w sprawie dochodzenia odszkodowania wyrządzonego przez zwierzęta objęte ochroną.
 10. Pisemne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy poszkodowany ustanowił pełnomocnika.

3. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry w każdym mieniu z wyłączeniem mienia należącego do Skarbu Państwa.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW (dla Powiatu Płońskiego):

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie,

Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie: 

ul. 17 Stycznia 7, pokój 426

06-400 Ciechanów

tel. 23 673-22-49

 

Wnioski do pobrania:

 
 
 
 

Źródło: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-bobry

 

Więcej informacji tematycznych można uzyskać:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

ul. Henryka Sienkiewicza 3 

00-015 Warszawa

tel.: 22 556 56 00

www.warszawa.rdos.gov.pl

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service