do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polityka Społeczna jest to działanie państwa, które skierowane jest do wszystkich społecznych grup w społeczeństwie. Ma ono na celu zabezpieczenie ich bytu oraz podstawowych potrzeb niematerialnych oraz materialnych. szczególną grupą w tej dziedzinie jest rodzina, którą uznaje sią za podstawową komórkę polityki społecznej.

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej, która jest elementem polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystjąc własne uprawnienia, zasoby i mozliwości. jest instytucją pomocniczą, ma wspierać obywateli w zaspakajaniu ich potrzeb życiowych a nie ich wyręczać. polega ona w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. organizacją pomocy społecznej zajmują się zarówno organy administracji rządowej (Minister Polityki Społecznej i Wojewodowie), jak i samorządowej czyli Marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

 • Uchwała Nr 104/XVIII/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Nowe Miasto na lata 2009 - 2016.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (tj. Dz. U. z 2013r poz. 182)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. 2005. 180.1483), nałożyła na organy samorządu terytorialnego wiele bardzo ważnych zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zjawiska przemocy. Bardzo ważne są działania, których celem jest zmiana świadomości społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również działania mające na celu skuteczną ochronę ofiar przemocy i skuteczną pomoc w sytuacji występowania zjawiska przemocy. Zgodnie z ww. ustawą w każdej gminie powinien funkcjonować zespół interdyscyplinarny, który pełni wiodącą rolę w całokształcie działań związanych z przemocą w rodzinach.

Do głównych zadań Zespołu należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie , mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do stosunku osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do realizacji zadań wynikających z właściwych ustaw a w szczególności określonych w art 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uprawnieni są członkowie Zespołu, na podstawie udzielonych im upoważnień, w tym przede wszystkim do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku i uruchamianiu procedur mających na celu powstrzymanie przemocy. Członkowie zespołu posiadają przeszkolenie w zakresie rozpoznawania i uruchamiania procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Nowe Miasto:

 • Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście, ul. Apteczna 8, tel. 23 691 49 55.
 • Pracę Zespołu koordynuje przewodniczący Zespołu.
 • Członkami Zespołu są osoby delegowane do prac Zespołu przez kierowników jednostek, którzy podpisali porozumienie z Wójtem o współpracy, pracowników samorządowych do Zespołu desygnuje Wójt.
 • Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji pozyskanych w ramach prac Zespołu. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole.
 • Dokumentacja Zespołu jest gromadzona w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.
 • W razie przemocy niezwłocznie dzwonić na nr 997 lub 112 oraz (23) 661 49 55 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w godzinach pracy 8.00 – 16. 00.
 • Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefoniczne.

 

 1. Uchwała Nr 20/VI/2011 – Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lutego 2011 roku, w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 2. Uchwała Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011 -  2016.
 3. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 7 września 2011 roku, w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Jednocześnie informujemy, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują trzy specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie :

 • w Mławie przy ul. Słowackiego 18, tel : (23) 654 52 29
 • w Piastowie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24,  tel : (22) 753 45 56
 • w Warszawie prowadzony przez fundację Praw Kobiet przy ul. Wilczej 60/19, tel : (22) 828 38 26

Powyższe ośrodki świadczą nieodpłatną pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie z terenu całego województwa.

 

Ponadto jeśli potrzebujemy konkretnych informacji nie  wahajmy się skorzystać z Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia ” : 801 120 002 ( w dni powszednie od 8.00 do 22.00, w niedziele i święta od 8.00 do 16.00 ).

 

Przydatna strona :  www.alice-miler.com artykuł Alce Miller odpowiada na pytania „Skąd wyrasta przemoc”

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service