do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

Wójt Gminy Nowe Miasto informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko doradcy zawodowegozatrudnionego w ramach projektu „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wybrana została

PANI MARIOLA SOBCZYŃSKA

zamieszkała w Świerczach 

Uzasadnienie wyboru

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko doradcy zawodowego została wybrana Pani Mariola Sobczyńska, która jako jedyna złożyła ofertę. Pani Sobczyńska spełniła wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatkę cechuje duża komunikatywność, kreatywność i kultura osobista.

Posiada wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika pracy i organizacji.

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                       (-) Sławomir Dariusz Zalewski

Nowe Miasto, 15 stycznia 2014

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 

Ogoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w ramach Projektu: „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

w ramach Projektu: „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”.

Gmina Nowe Miasto  realizując  Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego.

 

I. Wymagania niezbędne dla kandydata:

1. Kwalifikacje  określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1207) tj. ukończone:

 • studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne

2. Znajomość metod i technik poradnictwa zawodowego.

 

II. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.
 2. Realizacja zajęć indywidualnych i grupowych dla wszystkich  uczniów ostatnich klas oraz uczniów  klas niższych uczestników projektu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.
 3. Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 4. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 5. Prowadzenie zajęć  związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
 6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.
 7. Współpraca   z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.
 8. Przygotowanie niezbędnych materiałów dydaktycznych dla uczestników.
 9. Prowadzenie właściwej dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć.
 10. Kompletowanie i weryfikacja list obecności uczestników na zajęciach.
 11. Przestrzeganie zasad informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.
 12. Wypełnianie kart czasu pracy.
 13. Przygotowywanie informacji na temat prowadzonych zajęć na potrzeby sprawozdawczości.
 14. Wypełnianie ankiety ewaluacyjnej.
 15. Gromadzenie dokumentacji dydaktycznej wykorzystywanej podczas zajęć.
 16. Przestrzeganie zasad równości szans.
 17. Współpraca z personelem zarządzającym projektem.
 18. Dokumentowanie prowadzonych zajęć.

 

III. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny i CV.
 2. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie  zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Mieście ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto.

3. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 17  grudnia 2013 roku godz. 1400.

 

V. Liczba etatów: 1

 

VI. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 30 czerwca 2014 roku, liczba godzin pracy 22 godziny dydaktyczne tygodniowo.    

Godziny pracy dostosowane do harmonogramu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uczestników projektu „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”.

 

VII. Wynagrodzenie:

1) finansowane ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ujętych w budżecie projektu „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu  Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”.

2) ustalone na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.  U. z 2005 r. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.) oraz Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uchwalonego Uchwałą Nr 92/XVI/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 marca 2009 roku.

 

Nowe Miasto, 04 grudnia 2013

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service