do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto jest Sławomir Dariusz Zalewski, wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 05 grudnia 2010 roku. Objęcie obowiązków nastąpiło z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania dnia 10 grudnia 2010 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków

w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto pok. nr 4

w każdy poniedziałek miesiąca

w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 17.00

tel. (23) 661 49 24

e-mail: info@ugnowemiasto.pl

Burmistrz jest organem wykonawczym Miasta i Gminy. Realizuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego jest kierownikiem. Jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W drodze zarządzenia Burmistrz nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania.

Kompetencje i uprawnienia wójta:

Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest Burmistrz. Kadencja rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 27) nie można łączyć funkcji Burmistrza oraz jego zastępcy z:

 • funkcją Burmistzra lub jego zastępcy w innej gminie,
 • członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest burmistrzem lub zastępcą,
 • zatrudnieniem w administracji rządowej,
 • mandatem posła lub senatora.

 

Wg art. 30 Burmistrz wykonuje uchwały rady miejskiej i zadania miasta i gminy określone przepisami prawa.

W realizacji zadań własnych miasta i gminy Burmistrz podlega wyłącznie radzie miejskiej. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 31 Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wg art. 33 Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu miasta i gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu miasta i gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest Burmistrz. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw miasta i gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi miasta i gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejsko-gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz wnioskuje do radnych o powołanie i odwołanie skarbnika miasta i gminy, który jest głównym księgowym budżetowym.

Zgodnie z art. 60 za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz. Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę miasta i gminy,
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę miejską,
 • dokonywania wydatków budżetowych,
 • zgłaszania propozycji zmian w budżecie miasta i gminy,
 • dysponowania rezerwami budżetu miasta i gminy,
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.


Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 90). Akty ustanawiające przepisy porządkowe Burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Burmistrz przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady miejskiej i zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

 

styczeń 2022 rok

Opracowanie: Referat organizacyjny i oświaty

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service