do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANE TELEADRESOWE
 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto

pow. płoński, woj. mazowieckie

tel. (23)661 49 55, fax (23)661 49 55

601 457 447

e-mail: gopsnm@vp.pl

 

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek w godz. 8.00- 16.00

 

NIP: 5671314828

REGON: 130012100

 RACHUNEK BANKOWY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Rachunek obsługiwany przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

68 8230 0008 2006 0803 4931 0003 

 

STRUKTURA STANOWISK

IMIĘ I NAZWISKOSTANOWISKONR. TELEFONU
 Monika Dzielińska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(23)661 49 56
601 457 447
 Gabriela Podczaska Specjalista pracy socjalnej

 (23)661 49 55

601 457 447

 Katarzyna Szmulewicz Pracownik socjalny

 (23)661 49 55

601 457 447

 Magdalena Palewska Starszy pracownik socjalny

 (23)661 49 55

601 457 447

 Dawid Jeleń Stanowisko ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 (23)661 49 55

601 457 447

Katarzyna Świtalska

Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego

(23)661 49 55

601 457 447

Joanna Nowalińska

Główna księgowa

(23)661 49 59

601 457 447

 Ewa Kowalczuk Asystent rodziny  601 457 447

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście mieści się w skrzydle budynku Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 14 i 15).

Co to jest pomoc społeczna?

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i  rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej organizują między innymi:

 • usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych, szczególnie samotnych,
 • udzielają pomocy finansowej i rzeczowej,
 • dożywianie dzieci,
 • opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób rezygnujących z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
 • opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektórych świadczeniobiorców,
 • kierują do domów pomocy społecznej i ponoszą odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej,
 • wykonują pracę socjalną.

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej?

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna adresowana jest do osób o najniższych dochodach. Podstawę prawną udzielania świadczeń z pomocy społecznej stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 182, z późniejszymi zmianami).

O pomoc finansową mogą starać się osoby lub rodziny, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.

 1. Podstawowym warunkiem dla wszystkich ubiegających się o pomoc jest trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z:
  • sieroctwem
  • bezdomnością
  • bezrobociem
  • niepełnosprawnością
  • długotrwałą lub ciężką chorobą
  • przemocą w rodzinie
  • problemami rodzin wielodzietnych, w tym potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
  • bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
  • brakiem umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
  • alkoholizmem lub narkomanią
  • zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową
  • klęską żywiołową lub ekologiczną.
 2. Drugim warunkiem jest trudna sytuacja finansowa.
  Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli od tzw. kryterium dochodowego.
  • wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej  542 zł
  • wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 456 zł.

Załączniku do uchwały Nr 40/IX/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście w rozdziale II „Zakres działalności” określa zakres dzialania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który obejmuje między innymi:

 1.  analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
 2. analizę potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej, opracowywanie planów ich zaspokajania oraz prowadzenie działalności w celu ich realizacji;
 3. przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
 4. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 5. tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego;
 6. realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 7. organizowanie różnych form pomocy społecznej (pieniężnej, w naturze i usługach);
 8. współpracę z samorządem mieszkańców w zakresie rozpoznawania potrzeb i organizowanie ich zaspokajania lokalnymi siłami i środkami;
 9. prowadzenie działalności socjalnej i profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie stanom, powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej;
 10. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 11. podejmowanie działań i prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;
 12. współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy instytucjami i organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej;
 13. wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji;
 14. pracę socjalną, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie jak również tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 15. stosowanie dostępnych form pozyskiwania środków na realizację zadań pomocy społecznej;
 16. udział w realizowaniu programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 17. inne formy pomocy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z innych ustaw i aktów wykonawczych oraz uzasadnionych potrzeb związanych z realizacją zadań gminy.

 

Nowe Miasto, grudzień 2019 r.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service