do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Władze Samorządowe Gminy Nowe Miasto zapraszają na wieczór Sylwestrowy 2021/2022 nad Zalewem Nowomiejskim
Gmina Nowe Miasto uprzejmie informuje, że decyzją z dnia 06 listopada 2020 roku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 04 czerwca 2020 roku, zatwierdziło taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Miasto na okres 18 miesięcy.
Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. '1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem” i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały
Lokalna Grupa Działania-Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19
Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejne ważne programy rządowe - Rodzina 500 plus oraz program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).
Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2022
Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zarząd LGD - Przyjazne Mazowsze
Projektu Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto oraz określenia sezonu kąpielowego
Rozlicz PIT i wesprzyj wybraną jednostkę OSP z terenu miasta i gminy Nowe Miasto!
Dotyczy realizacji planu działania priorytetowego na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.
Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich - Festiwalu „Polska Od Kuchni”.
Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
06 marca 2022 godz. 15.00
26 kwietnia 2022 (wtorek) Godzina 14:00 Miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Nowym Mieście
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM - PODROGRAM 2021
w sprawie ustalenia miejsca instalacji masztu flagowego zakupionego w ramach projektu "Pod Biało-Czerwoną"
28 września 2022 7:00 - 11:00
Od 7 listopada 2016 roku obowiązuje zmiana wysokości opłat za usługi sportowo-rekreacyjne świadczone w Hali Sportowej w Nowym Mieście.
Od 04 stycznia 2022 roku obowiązuje zmiana wysokości opłat za usługi sportowo-rekreacyjne świadczone w Hali Sportowej w Nowym Mieście.
Urząd Gminy Nowe Miasto informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (parter i piętro) oraz na tablicach w sołectwach, umieszczane są wykazy oraz ogłoszenia o przetargach i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Nowe Miasto.
Informacja Wójta Gminy Nowe Miasto dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.
WPIS DO REJESTRU – BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami).
W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.
wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny
Ruszyła 3. Edycja konkursu IMPULS KULTURY. Mazowieckie Nagrody Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznawane są animatorom i edukatorom kulturalnym za autorskie projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Mazowiecki Instytut Kultury czeka na zgłoszenia do 31 sierpnia 2022 roku.
1 września startuje rekrutacja szkół podstawowych i ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć w nim udział również szkoły z województwa mazowieckiego.
08 września 2022, godz. 18:00, Wiejski Ośrodek Kultury, ul. Zielony Rynek 30
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.
„Mazowiecki Drum Master Challenge Łomiankowski Groove 2022” to pierwszy w województwie mazowieckiem konkurs dla perkusistów, którzy nie uczęszczali do szkół muzycznych i nie są ich absolwentami.
Zapraszamy na bezpłatne badanie mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat. 14 listopada 2022 roku, teren przy Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto
Termin: 20 listopada 2022 Godz. 15.00
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service