do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 

"INDYWIDUALIZACJA Z GMINĄ NOWE MIASTO"

Gmina Nowe Miasto realizuje projekt pn. „Indywidualizacja z Gminą Nowe Miasto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 
 
 

Od listopada 2012 roku w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście i Szkole Podstawowej w Gościminie Wielkim w klasach I - III odbywają się zajęcia w ramach projektu systemowego "Indywidualizacja z Gminą Nowe Miasto". Uczestniczą w nich uczniowie z trudnościami w nauce oraz rozwijający zainteresowania matematyczne i plastyczne.

Zajęcie realizowane w ramach projektu:

  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – artystycznie;

Zajęcia prowadzone są przez nauczycielki uczące w klasach I - III: Małgorzatę Banecką, Teresę Kunkowską, Magdalenę Oreszczuk, Dorotę Warmiak (SP Nowe Miasto), Jolantę Sieczkowską i Urszulę Ciskowską (SP Gościmin Wielki). Celem zajęć jest m.in. doskonalenie techniki głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem, układanie i rozwiązywanie zadań z treścią, ćwiczenie dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb, doskonalenie umiejętności manualnych oraz poznanie technik plastycznych poprzez różnorodne zabawy i gry dydaktyczne.

Udział w zajęciach pozwala uczniom na wyrównywanie deficytów oraz rozwój zainteresowań, dając jednocześnie możliwość odnoszenia sukcesów. Uczniowie mają większą wiarę w swoje możliwości, zwiększyła się również ich aktywność na zajęciach lekcyjnych i poprawiły się  wyniki w nauce. Uczestnictwo w tych zajęciach zmotywowało uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Zajęcia prowadzone są różnorodnymi aktywizującymi metodami. Na efektywność pracy ma wpływ zastosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych m.in.: "Puzzelator", "Rem", "Pieksi", "Hip Hop", "Miasto liczb" współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczniowie chętnie uczęszczają na dodatkowe zajęcia, o czym świadczy wysoka frekwencja. Efekty pracy są już zauważalne. Zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie na bieżąco wykorzystują na lekcjach. Cieszy dobra atmosfera pracy w zespołach oraz zaangażowanie i zainteresowanie tematyką zajęć.

 
 
 
 

"INDYWIDUALIZACJA Z GMINĄ NOWE MIASTO" w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

 
 
 
 
 
 
 
 

"INDYWIDUALIZACJA Z GMINĄ NOWE MIASTO" w Szkole Podstawowej

w Gościminie Wielkim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service