do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Nowym Mieście

ul. Ciechanowska 17

09-120 Nowe Miasto

tel. (23)661 40 48

e-mail: przedszkolemisuszatek1@wp.pl

www.przedszkolemisuszatek.pl

 

 
 
 
 

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor przedszkola

 • Rada pedagogiczna

 • Rada Rodziców

Dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście jest Pani Agnieszka Kościelska. Dyrektor między innymi kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, administracyjno-gospodarczą, reprezentuje Przedszkole na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny, realizuje uchwały innych organów podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, dokonuje czynności prawnych wg. wydanego przez organ prowadzący pełnomocnictwa. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 

Radę Pedagogiczną tworzą: dyrektor i zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy zatwierdzanie planów pracy przedszkola, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

 • propozycje dyrektora o przyznaniu nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

 • propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

 • przedszkolny zestaw programów;

 • pracę dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy;

 • protokołuje swe zebrania.

Rada Rodziców - w przedszkolu powołuje się radę rodziców, będącą wewnętrznym organem przedszkola.

 • W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rady rodziców wybrani na zebraniu ogólnym;

 • Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 • Do ustalonych kompetencji rady rodziców, należy prawo występowania do dyrektora i rady pedagogicznej przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 • W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ich wykorzystania określa regulamin rady.

Rada rodziców współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną. Występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola w zakresie edukacji i wychowania dzieci oraz organizacji i prawidłowej opieki nad wychowankami. Wszelkie uwagi i opinie są uwzględniane w pracy przedszkola.

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service