do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Nowe Miasto:

 1. Obwód Łowiecki nr 200 – Koło Łowieckie Nr 36 przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 2. Obwód Łowiecki nr 201 – Warszawskie Koło Myśliwskie
 3. Obwód Łowiecki nr 232 – Koło Łowieckie „ALBINOS”
 4. Obwód Łowiecki nr 233 – Koło Łowieckie „RYŚ” Pruszków
 5. Obwód Łowiecki nr 173 – Koło Łowieckie Nr 1 „DZIK” w Ciechanowie
 6. Obwód Łowiecki nr 216 – Koło Łowieckie nr 6 „Zieleń”
 
 
 
 

Obowiązujące akty prawne dotyczące szacowania szkód łowieckich

 1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033).
 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 45, poz. 272 ze zm.)
 • Art. 46. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.
 • Szacowania szkód, dokonuje zespół składający się z:
 1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego (MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku);
 2. przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
 3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód poszkodowani składają do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.

Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego.

Odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie ponosi:

- Dzierżawca obwodu łowieckiego (najczęściej koło łowieckie) – w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych

- Skarb Państwa w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich leśnych; odszkodowanie wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ze środków budżetu państwa,

- W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; odszkodowanie wypłaca zarząd województwa, ze środków budżetu państwa.

 • Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, a także przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód,
 • O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
 • Nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania szkody wyklucza możliwość ponownego szacowania szkody w przypadku dalszego zwiększenia się szkody.
 • Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. Początek formularza
 • W przypadku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązki związane
  z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych oraz wypłat odszkodowań za nie wykonuje właściwe nadleśnictwo.

 

Nowe Miasto, dn. 29 października 2018 r.

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service