do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W MIEŚCIE I GMINIE NOWE MIASTO

 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr 194/XXIII/2021 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 15 kwietnia 2021 r. poz. 3393

 
 
 
 

Uchwała Nr 195/XXIII/2021 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy  Nowe Miasto w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 15 kwietnia 2021 r. poz. 3394.

 
 
 
 

Uchwała Nr 121/XIII/2020 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty komunalnymi Dz. Urz. Woj. Maz.  w dniu 17 stycznia  2020 r. poz. 886.

 
 
 
 

Uchwała Nr 252/XXXII/2021 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ogłoszona w  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 stycznia  2022 r. poz. 673

 
 
 
 

 Uchwała Nr 37/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu  2 kwietnia 2019 r. poz. 4214.

 
 
 
 

Uchwała Nr 288/XXXIX/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ogłoszona Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 20 lipca 2022 r. poz. 7789

 
 
 
 

Uchwała Nr 138/XXV2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarnizwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Nowe Miasto  ogłoszona  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 18 marca 2013 r. poz. 3252.

 
 
 
 

Uchwała Nr 139/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Miasto ogłoszona  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 18 marca 2013 r. poz. 3253.

 
 
 
 

 

Harmonogramy wywozu odpadów segregowanych
z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2022 roku

 

 
 
 
 

Harmonogram wywozu nieczystości stałych dla firm
z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto 

 
 
 
 

Harmonogram wywozu nieczystości stałych dla działkowiczów
z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto 

 
 
 
 

 

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto informuje, że wszelkich informacji dotyczących gospodarki opadami komunalnymi można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00 - I piętro, pokój nr 15 lub telefonicznie:

23 6614935 – Alina Jasińska,

fax 23 6614923,

ajasinska@ugnowemiasto.pl

Referat Gopodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik referatu – Elżbieta Szymańska -  23 6614939

styczeń 2022 r.

 
 
 
 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
 
 
 

Informujemy, że "opłatę śmieciową" należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.

Zapłaty należy dokonać w Banku Spółdzielczym Płońsk o/Nowe Miasto na konto     Nr 97 8230 0007 0203 5206 2000 0007 Miasta i Gminy Nowe Miasto.

 

 
 
 
 

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W wyniku rozstrzygnięcia „Przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto,” w dniu 10 grudnia 2021 r. została podpisana  kolejna umowa z przedsiębiorcą.

Wykonawcą w/w zadania wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.,  ul. Mickiewicza 4,  09-100 Płońsk, które od dnia 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. będzie  świadczyło usługę.

Odbiór odpadów realizowany zgodnie z harmonogramem.

Dbajmy o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty.

Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów niesegregowanych (zmieszanych), co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) bez konieczności podwyżki opłat i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

  • § SEGREGACJA ODPADÓW = MNIEJSZE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW = MNIEJSZA OPŁATA ZA ODPADY
  • § MNIEJ ODPADÓW = MNIEJSZE KOSZTY OPŁATY ZA ODPADY

Nie ulega zmianie stawka opłaty i terminy dokonywania opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, czyli bez wezwania w terminie do 15 dnia  każdego miesiąca.

 

Konieczność złożenia nowej deklaracji zachodzi w przypadku zmiany:

  1. ilości osób zamieszkałych na nieruchomości (narodziny dziecka lub zgon osoby, zamieszkanie na nieruchomości nowej osoby);
  2. miejsca  zamieszkania;
  3. właściciela nieruchomości;
  4. sprzedaży nieruchomości.

 

Zwracamy się z apelem do mieszkańców o ograniczenie odpadów „BIO” i ich kompostowanie we własnym kompostowniku.

 

Poniżej przedstawiamy przykład drastycznego wzrostu odebranych odpadów  BIO- odpadów ulegających biodegradacji:

  • 2019 r. - 11,50 Mg,
  • 2020 r. – 84,30 Mg,
  • 2021 r. - (styczeń - listopad) 94,52 Mg.

 

Grudzień  2021

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service