do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W MIEŚCIE I GMINIE NOWE MIASTO

 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr 332/XLVIII/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 03 lutego 2023 r. poz. 1317

 
 
 
 

Uchwała Nr 333/XLVIII/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 03 lutego 2023 r. poz. 1316.

 
 
 
 

Uchwała Nr 121/XIII/2020 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty komunalnymi Dz. Urz. Woj. Maz.  w dniu 17 stycznia  2020 r. poz. 886.

 
 
 
 

Uchwała Nr 252/XXXII/2021 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ogłoszona w  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 stycznia  2022 r. poz. 673

 
 
 
 

Uchwała Nr 37/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu  2 kwietnia 2019 r. poz. 4214.

 
 
 
 

Uchwała Nr 331/XLVIII/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 31 stycznia 2023 r w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ogłoszona Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 03 lutego 2023 r. poz. 1318

 
 
 
 

Uchwała Nr 138/XXV2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarnizwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Nowe Miasto  ogłoszona  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 18 marca 2013 r. poz. 3252.

 
 
 
 

Uchwała Nr 352/LII/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto ogłoszona  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 23 czerwca 2023 r. poz. 7455.

 
 
 
 

 

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW 
Z TERENU MIASTA I GMINY NOWE MIASTO W 2024 ROKU

 
 
 
 

HARMONOGRAMY WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH DLA DZIAŁEK Z TERENU MIASTA I GMINY NOWE MIASTO 
W 2024 ROKU

 
 
 
 

HARMONOGRAMY WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH DLA FIRM 
Z TERENU MIASTA I GMINY NOWE MIASTO W 2024 ROKU

 
 
 
 

 

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto informuje, że wszelkich informacji dotyczących gospodarki opadami komunalnymi można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 - I piętro, pokój nr 15 lub telefonicznie:

23 6614935 – Alina Jasińska,

fax 23 6614923,

ajasinska@ugnowemiasto.pl

Referat Gopodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik referatu – Elżbieta Szymańska -  23 6614939

styczeń 2022 r.

 
 
 
 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
 
 
 

Informujemy, że "opłatę śmieciową" należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.

Zapłaty należy dokonać w Banku Spółdzielczym Płońsk o/Nowe Miasto na konto     Nr 97 8230 0007 0203 5206 2000 0007 Miasta i Gminy Nowe Miasto.

 

 
 
 
 

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W wyniku rozstrzygnięcia „Przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, na których  zamieszkują  mieszkańcy, położonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto” w dniu 28 grudnia 2022 r. została podpisana kolejna umowa z przedsiębiorcą.

Wykonawcą w/w zadania wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.,  ul. Mickiewicza 4,  09-100 Płońsk, które od dnia 01 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. będzie  świadczyło usługę.

Odbiór odpadów realizowany zgodnie z harmonogramem.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWA I  DOTYCZY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY.

 

Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty.

Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów niesegregowanych    (zmieszanych), co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez Miasto i Gminę (czyli nas wszystkich) bez konieczności podwyżki opłat i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

  • SEGREGACJA ODPADÓW = MNIEJSZE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW = MNIEJSZA OPŁATA ZA ODPADY
  • MNIEJ ODPADÓW = MNIEJSZE KOSZTY OPŁATY ZA ODPADY

Nie ulega zmianie stawka opłaty i terminy dokonywania opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, czyli bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Konieczność złożenia nowej deklaracji zachodzi w przypadku zmiany:

  1. ilości osób zamieszkałych na nieruchomości (narodziny dziecka lub zgon osoby, zamieszkanie na nieruchomości nowej osoby);
  2. miejsca zamieszkania;
  3. właściciela nieruchomości;
  4. sprzedaży nieruchomości.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców o ograniczenie odpadów „BIO” i ich kompostowanie we własnym kompostowniku.

 

KOMPOSTUJESZ – ZYSKUJESZ

Posiadanie przydomowego kompostownika i zagospodarowanie w nim odpadów biodegradowalnych, czyli „BIO” pozwala dodatkowo obniżyć koszty opłat ponoszonych przez mieszkańców i ograniczyć poziom składowania odpadów.

 

 

Grudzień  2022

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service