do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINA NOWE MIASTO REALIZUJE PROJEKT

PN. „AKTYWNY W SZKOLE – KREATYWNY W ŻYCIU”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPO WM X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

Projekt skierowany jest do 128 uczniów oraz 18 nauczycieli z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

Okres realizacji projektu – 01.09.2019 – 31.12.2021

Cel główny projektu - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia dzięki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia dla uczniów:

 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym – certyfikat
 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego
 • zajęcia wyrównujące z języka angielskiego
 • zajęcia rozwijające z informatyki zakończone egzaminem zewnętrznym – certyfikat
 • zajęcia rozwijające z informatyki
 • zajęcia z zakresu umiejętności tworzenia stron internetowych i publikowania treści w serwisach
 • zajęcia rozwijające z matematyki, przyrody, biologii, chemii
 • zajęcia wyrównujące matematyki
 • koło szachowe
 • zajęcia z kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauka szybkiego uczenia się i zapamiętywania (w tym kreowanie postaw kluczowych dla rynku pracy)
 • zajęcia z robotyki z programowaniem i modułem przedsiębiorczości
 • zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, socjoterapia

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia dla nauczycieli:

 • wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych
 • posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce, zasady tworzenia i zarządzanie publikowaniem treści edukacyjnych, w tym wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników lub e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020
 • przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE
 • rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy
 • realizacja zajęć metodą projektu
 • metody zapamiętywania, koncentracji i techniki efektywnego uczenia się
 • współpraca z rodzicami (w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych)

Projekt przewiduje również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły poprzez:

 1. Wyposażenie szkolnej pracowni matematyczno-przyrodniczej
 2. Wyposażenie szkoły w sprzęt TIK
 3. Wyposażenie szkoły w sprzęt do zajęć z robotyki
 4. Wyposażenie szkoły w sprzęt dla uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

 

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty.

Formularz zgłoszeniowy można również pobrać w Biurze Projektu oraz Sekretariacie Szkoły.

 

REALIZATOR PROJEKTU:

Gmina Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, www.ugnowemiasto.pl

 

BIURO PROJEKTU:

Urząd Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto,

tel. 23 661 49 28, pok. nr 2 (parter)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service