do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście  informuje, że jest jednostką organizacyjną miasta i gminy, wyznaczoną do realizacji dodatku osłonowego, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1).

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać w terminie

od 04 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

  • w formie papierowej, osobiście w siedzibie Ośrodka bądź za pośrednictwem poczty;
  • elektronicznie (za pośrednictwem systemów teleinformatycznych).

Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Formularze wniosków i załączników będą udostępniane w Ośrodku.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100,00 zł;
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę;

Osobom (o których mowa wyżej), w przypadku gdy wysokość ich przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwoty odpowiednio 2100,00 zł lub 1500,00 zł, dodatek osłonowy ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1)  400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2)  600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3)  850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4)  1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:


1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 02 grudnia 2022 r.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zostanie złożony później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service