do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) Miasto i Gmina Nowe Miasto przedstawia informacje dotyczące gospodarki odpadami za 2022 r.

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2022 r. było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa była zawarta na  okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne tj. (domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, sklepy, firmy, instytucje, szkoły, przedszkole, apteki, itp.) było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w  Płońsku Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani byli do samodzielnego zawierania umów na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z  podmiotem posiadającym na terenie Gminy Nowe Miasto wpis do rejestru działalności regulowanej.

 

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto.

 

REMONDIS Drobin Komunalna Sp. z o. o.

ul. Tupadzka 7

09-210 Drobin

EKO-MAZ Sp. z o. o.

ul. Gierzyńskiego 17

09-407 Płock

CARBON-ŁĘG Sp. z o. o.

Łęg Kościelny 19 a

09-210 Drobin

Błysk-Bis Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 108,

 06-200 Maków Mazowiecki

Olia  Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 108

06-200 Maków Mazowiecki

MS-EKO Sp. z o.o.

ul. Modlińska  129 lok U7

03-186 Warszawa

2. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Odebrane w 2022 roku z terenu Miasta i Gminy Nowe Miasto niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiących odpady komunalneoraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazane były do instalacji jak niżej:

  • Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01  zostały przekazane do Instalacji Regionalnej, którą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, ul. Pułtuska 5, 09-100 Płońsk  (instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w m. Poświętne).
  • Bioodpadyo kodzie 20 02 01 zebrane  z terenu Gminy Nowe Miasto zostały przekazane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, ul. Pułtuska 5, 09-100 Płońsk do kompostowni.
    • Pozostałości z sortowni odpady o kodzie 19 12 12, które powstały po sortowaniu i mechaniczno-biologicznym przetworzeniu odpadów komunalnych przeznaczone do składowania zostały przekazane na Składowisko Odpadów w Dalanówku,  Dalanówek 51,  09-100 Płońsk.

 

3. Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”, oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

  • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2022 r.  wyniósł – 30,05%;
  • poziom składowania odpadów komunalnych wyniósł- 51,89%;
  • poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – 1,19%.

Miasto i Gmina Nowe Miasto za 2022 r. osiągnęła wymagane poziomy.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1622).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany był przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońskdwa razy w roku zgodnie z harmonogramem odbioru lub było można dostarczyć do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdującego się przy Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8.

5. Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii rolniczej, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej              działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

 1.

Adamex

Leszno 65
 06-300 Przasnysz

Folie rolnicze, folie pochodzenia ogrodowego,

folie po sianokiszonkach, worki jutowe, Big Bagi, sznurki

885 173 717

510 955 990

2.

FOTEKTWORZYWA Kazimierz Fotek

Henrysin 3
05-170 Zakroczym

Folie rolnicze, sznurki

604648463

3.

Centrum Utylizacji Opon SA. Organizacja Odzysku

ul. Postępu 14 B

02-676 Warszawa

Opony rolnicze

22 334 24 03

22 334 24 04

4

SOBO-TRANS-SPED Włodzimierz Sołtysiak

ul. Moniuszki 28a

05-220 Zielonka

 

Opony rolnicze

602 368 270   22 781 82 93

Wyżej wymienione odpady można oddać  po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

kwiecień 2023

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service