do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2022 r. poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Natomiast, Burmistrz ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 6 ust. 5a ww. ustawy).

Jednocześnie informujmy, że na terenie naszej gminy nadal przeprowadzana jest kontrola nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  z terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto oraz dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za tę usługę (np. rachunek, faktura).  Dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za wykonaną usługę powinny potwierdzić regularność wywozu ścieków. Kontrole prowadzone będą regularnie zgodnie z ustalonym planem kontroli.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Podczas kontroli właściciele nieruchomości zostaną poproszeni o okazanie umowy oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych.

 

Apelujemy do mieszkańców również o sprawdzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków do oczyszczalni poprzez podmioty do tego uprawnione. Pamiętać należy, że nieszczelne szambo:

  • grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody oraz gleby,
  • zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach,
  • szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom!

Ponadto należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Nowe Miasto,  grudzień 2022

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service