do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy recyklingu jaki musi osiągnąć Gmina Nowe Miasto w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Zgodnie z zapisami art. 3b ww. ustawy Gmina Nowe Miasto jest zobowiązana do osiągnięcia odpowiednich poziomów:

 • w odniesieniu do frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne)- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem Gminy Nowe Miasto jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

 

W 2012 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 11,46%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - brak;
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – brak.

 

W 2013 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 18,8%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – brak;
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 23,45%.

 

W 2014 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21, 15%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -100 %;
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 45,60%.

 

W 2015 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29, 18%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %;
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0%.

 

W 2016 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 22,40%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %;
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0%.

 

W 2017 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu  i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 22,41%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %;
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 41,27%.

 

W 2018 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,14%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 90,52 %;
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 7,23%.

 

W 2019 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 35,16% (wymagany poziom w 2019 roku - 40%)- poziom nie został osiągnięty;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %;
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 15,75%.

 

W 2020 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43,59% (wymagany poziom w 2020 roku - 50%)- poziom nie został osiągnięty;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %;
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 27,79%.

 

W 2021 roku Gmina Nowe Miasto osiągnęła następujące poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

Zgodnie art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Gmina Nowe Miasto jest zobowiązana do osiągnięcia poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20% wagowo – za rok 2021.

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wymagany za 2021 wyniósł - 24,42%.

Zgodnie z art. 3c ww. ustawy obowiązkiem Gminy Nowe Miasto jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16.07.2020 nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów  komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych do składowania     w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 • poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – 30,51%.

 

W 2022 roku Miasto i Gmina Nowe Miasto osiągnęłanastępujące poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania oraz przekazanych do termicznego przekształcania.

 • Poziom przygotowania do ponownego użycia  i recyklingu odpadów komunalnych wyniósł – 30,05%.
 • Poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – 1,19%.
 • Poziom składowania odpadów komunalnych wyniósł- 51,89%.

 

Miasto i Gmina Nowe Miasto za 2022 r. osiągnęła wymagane poziomy.

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Nowe Miasto, kwiecień 2023

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service