do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście uprzejmie informuje, że przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie (w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe) przysługuje Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL.

Pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r., jeżeli Obywatel Ukrainy wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. datę urodzenia;
  3. obywatelstwo;
  4. płeć;
  5. rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  6. serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  7. informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. adres pobytu;
  9. dane kontaktowe, w tym nr telefonu, adres poczty elektronicznej (o ile je posiada)
  10. numer PESEL

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu Obywatela Ukrainy.

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto

Formularze wniosków do pobrania w siedzibie MGOPS Nowe Miasto lub poniżej.

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service