do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Październikowe wybory Wójta i Radnych Gminy Nowe Miasto nie zakończyły procesu kształtowania się organów samorządowych. Od dnia 28 stycznia 2019 roku, zgodnie z harmonogramem, odbywają się wybory Sołtysów – organów wykonawczych Sołectw oraz wybory Członków Rad Sołeckich, które mają wspierać Sołtysów w realizacji zadań.

Do dnia 12 lutego 2019 roku zostało przeprowadzonych 12 zebrań sołeckich, podczas których wybrano Sołtysów oraz Członków Rad Sołeckich następujących sołectw:

Sołectwo Aleksandria – Popielżyn Dolny

Sołtys – Rurka Wiesław

Rada Sołecka – Piotrowski Józef, Dalecki Wiesław, Brzeszkiewicz Mieczysław

 

Sołectwo Anielin – Belin

Sołtys – Wiącek Józef

Rada Sołecka – Romanowicz-Smolińska Agnieszka, Wiecińska Renata, Wiśniewska Beata

 

Sołectwo Gawłowo

Sołtys – Szpygiel Ewa

Rada Sołecka – Bafeltowski Adam, Kozłowski Adam, Dalecka Agata

 

Sołectwo Gawłówek

Sołtys – Żbikowski Jacek

Rada Sołecka – Ostrowski Edward, Kosewska Wiesława, Żbikowska Aldona

 

 Sołectwo Janopole

Sołtys – Małecki Krzysztof

Rada Sołecka – Kopczyńska Małgorzata, Górecki Mariusz, Nowak Helena

 

Sołectwo Kadłubówka

Sołtys – Oporski Adam

Rada Sołecka – Wiktorowicz Tadeusz, Gzowska Małgorzata, Gzowski Jarosław

 

Sołectwo Kubice

Sołtys - Maria Stańczak

Rada Sołecka - Radomski Sławomir, Raczyński Wojciech, Pawłowski Jerzy

 

 Sołectwo Miszewo B

Sołtys – Żochowska Ewa

Rada Sołecka – Chojnacki Janusz, Kozłowska Ewa, Kozłowska Wiesława

 

Sołectwo Rostki

Sołtys – Kuskowski Ireneusz

Rada Sołecka – Murawska Iwona, Murawska Mariola, Murawska Agnieszka

 

Sołectwo Salomonka

Sołtys – Markieta Dorota

Rada Sołecka – Ebert Mieczysław, Cichocki Edward, Markieta Andrzej

 

Sołectwo Zasonie

Sołtys – Żebrowska Elżbieta

Rada Sołecka – Jakubiak Monika, Pawlak Beata, Świtalska Grażyna

 

Sołectwo Zawady Stare

Sołtys – Zieliński Andrzej

Rada Sołecka – Jakubiak Urszula, Biliński Sławomir, Jakubiak Stanisław

 

 

Nowe Miasto, 13 lutego 2019

 
 
 
 

___________________________________________________________________________

 
 
 
 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Jego organizację i zakres działania po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala w statucie rada gminy (art.35 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, zaś wykonawczym – sołtys.

Działalność sołtysa wspomagana jest przez radę sołecką.

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Zarówno sołtys jak i członkowie rady sołeckiej  wybierani są na zebraniach wiejskich.

W terminie określonym Uchwałą Nr 20/III/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2018 roku  odbędą się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy dokonają wyborów sołtysów i rad sołeckich w 33 sołectwach Gminy Nowe Miasto na nowa kadencję.

 

INFORMACJA

Na podstawie § 21  Statutów Sołectw 

/Dz.Urz.Woj. Maz. z dnia 4 czerwca 2010 roku Nr 113, poz.2302 - 2334/

 

Wójt Gminy Nowe Miasto

zwoła

w dniach od 14 stycznia do 31 marca 2019 roku

Wiejskie Zebrania Wyborcze

w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej

które odbędą się w poszczególnych sołectwach.

 

Porządek zebrań:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przyjecie porządku zebrania.
 3. Zapoznanie wyborców z zasadami i trybem wyboru sołtysa.
 4.  Wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
 5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
 6. Wybór Sołtysa.
 7. Zgłaszanie kandydatów  do rady sołeckiej.
 8. Wybór Rady Soleckiej.
 9. Konsultacje w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 144/XX/2009 w sprawie statutu sołectwa Salomonka.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obrad.

 

Zebraniom przewodniczył będzie Wójt Gminy Nowe Miasto

lub osoba przez niego wskazana /§ 21 pkt.3 statutu Sołectwa/.

UWAGA!

 1. Czynne prawo wyborcze/prawo wybierania/ mają mieszkańcy sołectwa zameldowani na pobyt stały lub stale zamieszkujący sołectwo.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w tym samym dniu po upływie 30 min. Od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez względu na ilość obecnych /§20 pkt.3 statutu Sołectwa/.

 

Ogłoszenia Wójta Gminy Nowe Miasto dotyczące zwołania zebrań w poszczególnych sołectwach zostaną przesłane do sołtysów celem poinformowania mieszkańców  w sposób zwyczajowo przyjęty w danym sołectwie.

 

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service