do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W dniu 12 lipca 2022 r. zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE  rozporządzenia ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów ziemniaka:

  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1192 z dnia 11 lipca 2022r. ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Globodera pallida i Globodera rostochiensis
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1193 z dnia 11 lipca 2022r. ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Ralstonia solanacearum
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1194 z dnia 11 lipca 2022r. ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1195 z dnia 11 lipca 2022r. ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Synchytrium endobioticum

Istotną zmianą jakie wprowadza Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1194 ustanawiające środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus jest zmiana sposobu poświadczenia, że wyprodukowane w Polsce a przemieszczanym do innych państw członkowskich UE, bulwy ziemianka są wolne od ww. bakterii. Zgodnie z art. 8 ww. rozporządzenia nr 2022/1194, dokumentem potwierdzającym, że przemieszczane bulwy ziemniaka, pochodzące z obszarów o wysokim stopniu zakażenia bakterią Clavibacter sepedonicus, są wolne od tej bakterii jest paszport roślin. Obszary te zostały wskazane w załączniku nr IV do w/w rozporządzenia i stanowią je terytoria Polski i Rumunii.

Paszporty roślin dla ziemniaków innych niż sadzeniaki, w celu ich przemieszczenia do innego państwa członkowskiego Unii, będą na chwilę obecną wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, po przeprowadzeniu badań potwierdzających, że przemieszczane ziemniaki są wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus lub potwierdzeniu, że pochodzą z miejsca produkcji zarejestrowanego i nadzorowanego oraz oficjalnie uznanego przez WIORiN za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus.

 

Ponadto bulwy ziemniaków innych niż sadzeniaki powinny być także odpowiednio oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki z dnia 25 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1579).

 

W przypadku sadzeniaków ziemniaka, nowe warunki, nie będą stanowiły żadnych dodatkowych wymogów w stosunku do ogólnych warunków swobodnego przemieszania sadzeniaków w obrębie Unii, w tym w Polsce.

 
 
 
 
 
 
 
 

Wzory oraz elementy paszportu roślin określaZałącznik VII do Rozp. 2016/2031 i Rozporządzenie wykonawcze komisji 2017/2313 z 13 grudnia 2017 r.)

flaga – kolorowa lub czarno-biała lub biało-czarna (lewy górny róg)

wyrazy Paszport roślin/Plant passport (prawy górny róg)

 
 
 
 

litera A: nazwa botaniczna gatunku lub nazwa przedmiotu, opcjonalnie nazwa odmiany

litera B: dwuliterowy kod PCz (np. PL) i numer rejestracyjny podmiotu profesjonalnego

litera C: kod identyfikacyjny

litera D: nazwa państwa pochodzenia (odpowiednio trzeciego lub PCz, np. PL)

 

Informacje dotyczące prawa, struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz dane teleadresowe są dostępne na stronie:  http://www.piorin.gov.pl/

 

Opracowanie:

Wojewódzki Inspektorat Ochroy Roslin i Nasiennictwa w Warszawie Oddzia w Płońsku

Listiopad 2022

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service