do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o wyborze partnera do projektu

Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów edukacyjnych skierowanych do przedszkolaków i uczniów, ich opiekunów prawnych oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych dla których Miasto i Gmina Nowe Miasto pełni funkcję organu prowadzącego.

Informuję, że w wyniku naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021– 2027, wybrano firmę: 

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne „IDEA”
ul. Królowej Jadwigi 97
30-209 Kraków

 

 Sporządzono 17.04.2024 r.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 
 
 
 

OGŁOSZENIE

Miasto i Gmina Nowe Miasto działając na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021– 2027.

Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie projektów edukacyjnych skierowanych do przedszkolaków i uczniów, ich opiekunów prawnych oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych dla których Miasto i Gmina Nowe Miasto pełni funkcję organu prowadzącego.

 

I. Warunki jakie muszą spełniać potencjalni Partnerzy

Składający ofertę powinni:

a) Wykazać się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert jako samodzielny beneficjent lub lider partnerstwa, co najmniej 2 projektów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanych do przedszkolaków lub uczniów szkół podstawowych, w tym co najmniej jednego realizowanego w formule partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego jako organem prowadzącym placówkę/placówki oświatowe objęte projektem.

b) Posiadać status instytucji systemu oświaty, tj. instytucji edukacyjnych wymienionej w ustawie Prawo Oświatowe.

c) Posiadać doświadczenie polegające na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 300 godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli, uczniów lub przedszkolaków.

 

II. Zawartość oferty

Oferta poza wymaganymi załącznikami i dokumentami opisanymi w pkt IV powinna zawierać:

a) Koncepcję projektu na rzecz przedszkolaków, ich opiekunów prawnych oraz nauczycieli przedszkoli w Mieście i Gminie Nowe Miasto

b) Koncepcję projektu na rzecz uczniów, ich opiekunów prawnych oraz nauczycieli szkół podstawowych w Mieście i Gminie Nowe Miasto

c) Propozycję własnego udziału w realizacji projektu.

d) Opis posiadanego potencjału: osobowego, dydaktycznego, doświadczenia analogicznego do zakresu planowanego projektu.

 

III. Kryteria oceny

Miasto i Gmina Nowe Miasto spośród złożonych ofert dokona wyboru Partnera kierując się następującymi kryteriami:

1. Kryteria opisane w części I pkt a-c – oceniane będą na zasadzie: spełnia/nie spełnia

2. Kryteria opisane w części II pkt a-c:

  • Kryterium a. opisane w części II pkt a: 20 pkt
  • Kryterium b. opisane w części II pkt a: 20 pkt
  • Kryterium c. opisane w części II pkt b: 25 pkt
  • Kryterium d. opisane w części II pkt c: 25 pkt

3. Kryterium doświadczenia:

Liczba projektów edukacyjnych zrealizowanych/realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, skierowanych do szkół lub przedszkoli w których oferent pełnił funkcję Lidera lub Partnera – 10 pkt

Punktacja obliczana wg wzoru:

Liczba projektów w ofercie badanej/liczba projektów w ofercie o najwyższym wskaźniku    doświadczenia  x 10

 

IV. Dokumentacja składająca się na ofertę

Na ofertę składają się co najmniej:

1. Wykaz projektów zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert zgodnie z wymaganiem opisanym w Części I pkt a (załącznik nr 1).

2. Wykaz zajęć zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert zgodnych z wymaganiami opisanymi w Części I pkt c (załącznik nr 2)

3. Formularz oferty - opis tekstowy zawierający wszystkie elementy opisane w Części II pkt a,b,c,d (załącznik nr 3)

4. Wyciąg z odpowiedniego rejestru (KRS/CEIDG).

5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy ofertę będą podpisywały osoby inne niż uprawnionego do reprezentacji zgodnie z KRS/CEIDG).

6. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji potwierdzającą status składającego ofertę, o którym mowa w Części I pkt b.

 

V. Termin i sposób składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać w formie papierowej na adres:

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto 

w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r.

 2. Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

VI. Pozostałe informacje

1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) Wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji projektów edukacyjnych skierowanych do przedszkolaków, uczniów, ich opiekunów prawnych i nauczycieli przedszkoli i szkół w Mieście i Gminie Nowe Miasto

b) Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

c) Negocjacji warunków realizacji zadania.

 

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem Partnerów można uzyskać pod nr telefonu 23) 661 49 28 oraz adresem email: jpalewska@ugnowemiasto.pl.

 

Sporządzono: 22.03.2024r.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service