do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (IV)"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku  informuje,

 że w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt

pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (IV)

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie płońskim.

Zgodnie z kryteriami dostępu uczestnikami/czkami projektu mogą być:

  • osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP w Płońsku jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).  Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki)
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Do udziału w projekcie zachęcamy w szczególności osoby bezrobotne znajdujące się  w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.

 

PUP w Płońsku zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu

włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

W 2022 r. projekt zakłada następujące formy wsparcia:

- poradnictwo zawodowe

- pośrednictwo pracy

- staże

- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- bon na zasiedlenie

- koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

- prace interwencyjne

- szkolenia.

 

Osoby bezrobotne z terenu powiatu płońskiego, zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające w/w kryteria proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku,

ul. Wolności 12,  tel. 236623756

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service