do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 07 stycznia 2020 roku /wtorek/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z XII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Uchwały budżetowej Gminy   Nowe Miasto na  rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowe Miasto na 2021 rok środków stanowiących fundusz solecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Nowe Miasto w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 13. Podjęcie  uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność  Gminy Nowe Miasto służebnościami gruntowymi i przesyłu.
 14. Podjęcie  uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 15. Podjęcie  uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2020-2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nowe Miasto.
 17. Podjęcie uchwały  w sprawie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2020.
 18. Zapytania i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i  dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6 RODO/.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service