do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 29 marca 2021 roku /poniedziałek/ o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych we wsi Wólka Szczawińska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowe Miasto na rok 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Nowe Miasto w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowe Miasto na lata 2021 – 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Nowe Miasto za rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Nowe Miasto.
 16. Zapytania i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.

 

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6 RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service