do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXVIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Dnia 20 maja 2013 roku o godz.14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.

 
 
 
 

W sesji uczestniczyło 13 radnych (skład rady 15 radnych). Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Marek Caliński.

Radni podjęli następujące uchwały:

1. Uchwała Nr 156/XXVIII/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 r.

2. Uchwała Nr 157/XXVIII/2013 w sprawie  zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na  rok 2013.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości  na terenie gminy Nowe Miasto.

W wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego, stwierdzono nieważność uchwały Nr 147/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 07 marca 2013r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto. W uzasadnieniu zostały wskazane odstępstwa w akcie prawa miejscowego,  od granic upoważnienia ustawowego, określonego w art. 4 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W niniejszym regulaminie poprawiono,  opisane w rozstrzygnięciu Wojewody odstępstwa.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Wójtowi Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2013 roku.              

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz.U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm) zmieniony został art.11a, który zobowiązuje  Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowe Miasto położonej we wsi Wólka Szczawińska.

Nieruchomość zabudowana położona we wsi Wólka Szczawińska oznaczona numerem 167/1 o pow. 0,19ha stanowi własność gminy Nowe Miasto na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.06.2003 roku . Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer 16838/9  w Sądzie Rejonowym w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. XXXXXXXXXXX zam. Wólka Szczawińska użytkuje i  zameldowana jest w budynku mieszkalnym od 1937 roku.

Mając  na uwadze fakt ,iż nieruchomość jest użytkowana od daty zameldowania sprzedaż w/w działki  jest w pełni uzasadniona.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Miasto udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Z dniem 01 marca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym ( Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz.13) na mocy przepisów w/w ustawy określenie lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady zarządzania przystankami komunikacyjnym dotyczą:

  • możliwości pobierania od przewoźników i operatorów opłat za korzystanie z tych obiektów przez operatorów i przewoźników,
  • konieczności określenia w drodze uchwały warunków oraz zasad korzystania z tych obiektów przez operatorów i przewoźników,
  • konieczności określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników,

Zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z publicznego transportu drogowego i sprawności obsługi przystanków komunikacyjnych, określono niniejszą uchwałą  podstawowe zasady, jakie powinni przestrzegać przewoźnicy i operatorzy korzystających z tych obiektów (załącznik nr 2 do uchwały).

Załącznik nr 1 do uchwały ustala lokalizację i wykaz przystanków komunikacji publicznej na terenie gminy Nowe Miasto, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Nowe Miasto.

Niniejsza uchwała umożliwia bezpłatne korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków. Wpłynie to na sprawną obsługę wszystkich przystanków nawet tych obsługiwanych okazjonalnie.

Zastosowanie opłat prowadzić by mogło do ograniczenia liczby przystanków i zawężać do obsługi tylko tych, z których korzysta duża liczba podróżnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego.

W związku z wnioskiem  Starosty Płońskiego w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego  na dofinansowanie inwestycji drogowej na terenie gminy Nowe Miasto pn. „Przebudowa drogi Nr 3044W Nowe Miasto- Kałęczyn” proponuje się partycypację w wysokości 271 000,00zł ale nie więcej niż 50% kosztów inwestycji.

Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie przebudowę odcinka  drogi powiatowej o długości 1 – 1,5 km w miejscowości Wólka Szczawińska i Jurzynek poprzez  wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości  5,00m.

Radni przyjęli  informację nt. Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Nowe Miasto.

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service