do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście

Sesja odbędzie się 24 czerwca 2022 r /piątek/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Raport o stanie Gminy Nowe Miasto za 2021 rok:
  1/ debata nad raportem,
  2/ podjecie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Nowe Miasto wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Nowe Miasto za rok 2021 oraz zapoznanie sie z informacją o stanie mienia Gminy Nowe Miasto:
  1/ przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto i z informacją o stanie mienia,
  2/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
  3/ dyskusja,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
  1/ zapoznanie Rady Miejskiej z Uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto za 2021 rok i opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Mieście dotyczącą wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za 2021 rok,
  2/ przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w  Nowym Mieście w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy Nowe Miasto za 2021 rok,
  3/ dyskusja,
  4/ głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i  Gminy Nowe Miasto z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 115/XVII/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Mieście.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych.
 13. Zapytania i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady miejskiej będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i  dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service