do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj ZARZĄDZENIE NR 54 WÓJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 08 listopada 2016 roku

w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w miejscowości Zawady B. i powołania komisji przetargowej

 
 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1  i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,poz. 1774 z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.z 2014 roku, poz.1490 z późn. zm) Wójt Gminy Nowe Miasto zarządza, co następuje: 

§ 1. Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 181 o powierzchni 1700m², położonej w miejscowości Zawady B., stanowiącej własność gminy o treści, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.z 2014 roku, poz.1490 z późn. zm) .

§ 3. Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto, na tablicy ogłoszeń sołectwa Zawady B. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Miasto i w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 30 dni przed ustalonym terminem przetargu. 

§ 4. Postanawia się powołać komisję przetargową w następującym składzie: 

1)       Elżbieta Szymańska – przewodniczący komisji, 

2)       Katarzyna Maranowska      – członek , 

3)       Alina Jasińska  - członek

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                     /-/ Wójt Gminy

                                                       Sławomir Zalewski

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 08 listopada 2016 r

.

            OGŁOSZENIE  O PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm. )

Wójt Gminy Nowe Miasto

 

zawiadamia , że w dniu 15 grudnia 2016 roku o godz. 10°°w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy letniskowej położonej we wsi Zawady B. oznaczonej numerem  181 o powierzchni 1700m² .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto w/w działka przeznaczona jest na cele zabudowy letniskowej ( teren oznaczony symbolem 1ML/03).

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31 279,52 000złotych brutto ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 52/100).
 2. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (wniesione w pieniądzu) należy wpłacić na rachunek bankowy gminy nr PBS Ciechanów o/Płońsk 94 8213 0008 2006 0802 8800 0004 najpóźniej do dnia 26 listopada 2016 roku.
 3. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z kupna, wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Nowe Miasto.
 4. Zwrot wadium innym uczestnikom przetargu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na wskazane konto.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży, którą należy wpłacić na konto Urzędu Gminy ( pomniejszoną o wpłacone wadium) na dzień przed sporządzeniem umowy notarialnej.
 6. Postąpienie nie może być mniejsze niż  1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 9. Komisja przetargowa po odbytym przetargu wywiesi na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy imię i nazwisko osoby, która wylicytowała najwyższą cenę.
 10. W dniu podpisania aktu notarialnego środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Nowe Miasto.
 11. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty aktu notarialnego i koszty opłaty sądowej.
 12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Ref. Inwestycji i Infrastruktury Technicznej  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tel. (23) 661 49 39 pok. Nr 14.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service