do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Nowe Miasto zawiadamia, że w dniu 14 marca 2019 roku, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Podjęta Uchwała Nr  36/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy ustalenia wysokości stawkiopłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują 

od 1 maja  2019 r. i przedstawiają się następująco:

 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr 36/IV/2019 Rady Gminy  Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 2 kwietnia 2019 r.  poz. 4213.

Termin płatności nie uległ zmianie tj. do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy w Banku Spółdzielczym Płońsk o/Nowe Miasto na konto Nr  97 8230 0007 0203 5206 2000 0007 Gminy Nowe Miasto.

Zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i taką opłatę należy uiszczać każdego miesiąca począwszy od 1 maja 2019 r.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt Gminy Nowe Miasto wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

 

UWAGA:  Zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych np.: (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci,  zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urząd Gminy w Nowym Mieście ul. Apteczna 8, pokój nr 6. 

O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie  prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na 2019 r. w wyniku rozstrzygnięcia „Przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto została podpisana kolejna umowa  z firmą tj. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk.

W związku ze znaczącym wzrostem kosztów, jakie Gmina Nowe Miasto  ponosi od 1 stycznia 2019 roku za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zaszła konieczność urealnienia stawek opłat. 

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nowe Miasto, kwiecień 2019

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service