do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 10 czerwca 2022 roku Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Płońsku, Koło w Nowym Mieście, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego - pod tytułem „Zakup strojów scenicznych dla grupy wokalnej Warto Żyć”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Nowe Miasto. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto  od 10 czerwca 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. do godziny 15:30. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service